Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Utworzono: 01 sierpień 2016 Dariusz Kobus
Opublikowano Odsłony: 1707
Drukuj

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. Nr VIII//68/15 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr IX/89/15 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1.       Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – zadanie:

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”

 

 

19.000,0zł

wrzesień 2016 r. - grudzień 2016 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej  420 godzin  zajęć edukacyjnych w miejscowości Myszyniec dla grupy składającej się z min. 15 a max. 25 dzieci  w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec.

Sprawdzenie efektów prowadzonych zajęć poprzez prowadzenie obserwacji dzieci i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zaopatrzenie dzieci w  materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.)
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
 2. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 3. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 4. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 5. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 7. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 8. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
  - Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
  - Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych  np. wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
  - Inne koszty ( określić jakie).
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2016 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 22 sierpnia 2016 r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 26 sierpnia 2016 r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 

4. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).

6. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 30 czerwca 2014. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2016 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 96 100,00 zł. Dotacja przeznaczona na zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z Gminy Myszyniec. Na realizację zadań publicznych z  zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 90 500,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Daniel Walijewski – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

                                                                                                           Burmistrz Myszyńca

                                                                                                                      Bogdan Glinka

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - "Zajęcia edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec"" (341.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Share

Szukaj

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartDla mieszkańcówAktualnościSamorządBurmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych-„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information