Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

RCKK

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl.Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Myszyniec. Siedzibą Ośrodka jest miasto Myszyniec. 
RCKK działa na podstawie Uchwały Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28.12.2010r.
Realizuje swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową i sprzętową oraz potrzeby związane z promocją działań społeczności lokalnej i Gminy Myszyniec.{tab Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:}

 1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. Działalność metodyczna polegającą na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
 5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
 6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
 7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
 9. Upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 10. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
 11. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 1. Zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze,
 2. Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 3. Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
 4. Imprez kulturalnych.

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.
Centrum Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

 1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,
 2. Prowadzić naukę języków obcych,
 3. Prowadzić impresariat artystyczny,
 4. Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne,
 5. Prowadzić działalność wydawniczą,
 6. Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi zakresu kultury,
 7. Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
 8. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki  i artykułów związanych z kulturą,
 9. Organizować kursy doskonalenia i dokształcania,
 10. Realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
 11. Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

{tab Stałe i cykliczne formy pracy w RCKK}

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz.
Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert RCKK na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Grupy i zespoły działające przy RCKK:

 1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „KURPIOWSZCZYZNA” (skupia osoby od najmłodszych dzieci do osób w dojrzałym wieku),
 2. Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”,
 3. Zespół Folklorystyczny „MYSZYNIEC”,
 4. Zespół Folklorystyczny „KURPIE OD MYSZYŃCA”,
 5. Grupa śpiewacza „BOROWINKI”,
 6. Zespół wokalno-instrumentalny „ROCK BOTTOM”,
 7. Klub Seniora,
 8. Koła plastyczne,
 9. Warsztaty ceramiczne,
 10. Ogniska muzyczne (gitara, perkusja, harmonia pedałowa, skrzypce),
 11. Aerobik,
 12. Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

RCKK współpracuje ze szkołami z tereny Gminy Myszyniec, Gminna Biblioteką Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP w Myszyńcu.

{/tabs}

Utworzono: 15 czerwiec 2011 Mariusz
Opublikowano Odsłony: 6072
Drukuj

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl.Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Myszyniec. Siedzibą Ośrodka jest miasto Myszyniec. 
RCKK działa na podstawie Uchwały Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28.12.2010r.
Realizuje swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową i sprzętową oraz potrzeby związane z promocją działań społeczności lokalnej i Gminy Myszyniec.


Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:

 1. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. działalność metodyczna polegającą na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
 5. gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
 6. prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
 7. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 8. prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
 9. upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 10. nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
 11. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 12. współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich
 13. w realizacji wyżej wymienionych celów.
Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
 1. różnorodnych form edukacji kulturalnej;
 2. form indywidualnych aktywności kulturalnej;
 3. imprez kulturalnych.
 4. zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze;

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo- metodyczną.
Centrum Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki;
 2. prowadzić naukę języków obcych;
 3. prowadzić impresariat artystyczny;
 4. organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne;
 5. prowadzić działalność wydawniczą;
 6. świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi 
  z zakresu kultury;
 7. prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego;
 8. prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki  i artykułów związanych z kulturą;
 1. organizować kursy doskonalenia i dokształcania.
 2. realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe;
 3. świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Zatrudnienie w MOKSiR


Na dzień 01 I 2011 roku  wynosi 4 osoby w wymiarze pełnym 
(w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym).

 1. Zdzisław Ścibek - Dyrektor MOKSiR
 2. Janina Kobrzyńska – Instruktor plastyki
 3. Ewelina Pawłowska  - Instruktor muzyki i plastyki. 
 4. Agnieszka Kozłowska – Instruktor ds. tańca (na urlopie wychowawczym).

Ponadto do prac merytorycznych zatrudniane były osoby na umowę zlecenie:

 1. Bartłomiej Białobrzeski – Breakdance
 2. Czesław Drząszcz - Kapelmistrz

Do obsługi księgowej zatrudniona została Lucyna Dawid (emerytowana główna księgowa RCKK) i Katarzyna Olszewska – pracownik biurowy.

Stałe i cykliczne formy pracy w MOKSiR

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz.
Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert MOKSiR na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Grupy i zespoły działające przy MOKSiR:

 1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „KURPIOWSZCZYZNA” (skupia osoby od najmłodszych dzieci do osób w dojrzałym wieku)
 2. Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”
 3. Zespół Folklorystyczny „MYSZYNIEC”
 4. Zespół Folklorystyczny „Kurpie Od Myszyńca”
 5. Grupa śpiewacza „BOROWINKI”
 6. Zespół wokalny „SKID”
 7. Klub Seniora
 8. Młodzieżowa grupa BREAK DANCE
 9. Poło plastyczne
 10. Aerobik
 11. Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

 

RCKK współpracuje ze szkołami z tereny Gminy Myszyniec, Gminna Biblioteką Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP w Myszyńcu.

Projekty aktualnie realizowane we współpracy z RCKK:


Warsztaty integracyjne rękodzieła artystycznego – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalnej na rzecz aktywnej integracji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozyskane środki pozwoliły na realizację nowych pomysłów, imprez i działań, które wzbogacają ofertę programowa i ożywiają społeczność lokalną.

 
 

Szukaj

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartRCKK
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information