OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Myszyńcu

  1. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. z siedzibą w Myszyńcu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;  
  2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria:  

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) legitymuje się co najmniej 8-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) legitymuje się co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  

4) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r., poz. 712) dotyczących zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. z siedzibą w Myszyńcu,  

5) posiada znajomość zagadnień z zakresu gospodarki odpadami, wodociągami oraz innych dziedzin związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej,  

6) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

8) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych,

9) posiada prawo jazdy kat. B

 

  1. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną "Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki".  
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu

1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane,  

2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,

3) koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych,  

5) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 8 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego ogłoszenia,

6) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warunków z pkt. 5 i pkt. 6 można udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami),  

7) stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego ogłoszenia,  

8) wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki,

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,

10) Inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Myszyńcu.

  

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.  

  

  1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Członków Komisji Konkursowej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Myszyńcu lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Urząd Miejski  w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z  o.o. w organizacji – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spół - Nie otwierać".  Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 04.11.2020r do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu). 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania,  w przypadku nieodebrania ich w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu. 

Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (www.myszyniec.pl).   

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Adam Białobrzeski

Pobierz: