Skansen Kurpiowski

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Myszyńca ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę  dotacji,  o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne określone w art. 77 w/w ustawy przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Myszyniec, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

W przypadku otrzymania przez Gminę Myszyniec dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 1. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych położonych na terenie Gminy Myszyniec.
 2. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 • wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu;
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 • podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
  1. do 150 000,00 złotych
  2. do 500 000,00 złotych
  3. do 3 500 000,00 złotych. 
 • Wysokość dofinansowania może wynosić do 98%, zgodnie z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, w zależności od przyznanych Gminie Myszyniec środków.
 • Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/
 • Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przy ulicy Pl. Wolności 60 lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec w terminie do dnia 9.08.2023 r. do godz. 16:00.

7) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Myszyńcu lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu drogą pocztową.

8) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

 • Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 • Ze składania wniosków wyłączeni są Beneficjenci dotacji, co do których Gmina Myszyniec otrzymała promesę wstępną.
 • Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  W przypadku gdy zabytek znajduje się w w/w ewidencji zabytków, dokument potwierdzający ten fakt nie jest wymagany. 

Zasady wyboru wniosków

 1. Weryfikacji i wyboru wniosków dokonuje komisja ds. weryfikacji i wyboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę przedmiotowego wniosku.
 • Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
 • Zasadność realizacji zadania.
 1. Burmistrz Myszyńca zatwierdza wybór dokonany przez komisję.
 2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić Wnioskodawcy przedmiotowego wniosku wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Myszyniec dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków lub niespełnienia warunków określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków – edycja druga koniecznych do uzyskania promesy inwestycyjnej.
 5. Warunki podpisania umowy o dotację
 6. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą przedmiotowego wniosku a Gminą Myszyniec na warunkach określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków – edycja druga.
 7. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą przedmiotowego wniosku umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Myszyniec promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.
 8. Termin i warunki realizacji zadania
 9. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w terminie zgodnym z warunkami określonym w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków – edycja druga.
 10. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.
 11. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marta Wojciechowska, tel. 29-77-21-141 w. 33.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 9.08.2023r. nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Myszyńca

 Elżbieta Abramczyk