Burmistrz Myszyńca informuje, że w 2020 roku Gmina po raz trzeci przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

           W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowany  eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 31 marca 2020 roku. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Miejskim w  Myszyńcu, Plac Wolności 60 pok. nr 20 oraz na stronie internetowej gminy (www.myszyniec.pl) .

Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w sztukach lub m2 .

        W 2019 roku Gmina Myszyniec w ramach zadania dokonała odbioru azbestu z 109 gospodarstw domowych w ilości 316,07 Mg na ogólną kwotę 84 997,55 zł. Pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 70 997,61 zł. pozostała kwota to środki własne gminy.

Pobierz: