ZMIANA GODZIN OTWARCIA
PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dnia 04.07.2022r. punkt konsultacyjno- informacyjny
Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny.

 

 


Myszyniec, dnia 28 czerwca 2022 r.

IN.GP.6220.12.2022                                                                        

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13 kwietnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 15 czerwca 2022 r.) na wniosek spółki OZE FARMS Sp. z o.o. z siedzibą w Sicienko przy ul. Łąkowej 2, 86-014 Sicienko, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Rafała Orzechowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 128/2 w obrębie Krysiaki, gmina Myszyniec”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Krysiaki, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Zgodnie z zarządzeniem nr 339/22 Burmistrza Myszyńca,  uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach Urzędu,

 przez okres wakacyjny od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia Urząd Miejski w Myszyńcu

będzie czynny od godziny 7.00  do godziny 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Sekretarz Gminy
/-/ Daniel Walijewski

Załączniki:

Myszyniec, dnia 22 czerwca 2022 r.

IN.GP.6220.14.2022                                                                        

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2022 r. na wniosek spółki MQ Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Bukowej 24, 43-100 Tychy, reprezentowanej przez Prokurenta Panią Aleksandrę Broja wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 5 obręb 0009 Niedźwiedź (woj. mazowieckie, gm. Myszyniec) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej sołectwa Niedźwiedź, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 22 czerwca 2022 r.

IN.GP.6220.13.2022                                                                        

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2022 r. na wniosek spółki Stall-Collect Myszyniec Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Pana Andrzeja Świder wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie skupu złomu”. Miejsce lokalizacji inwestycji to działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 807/40, 807/41 i 807/42 obręb 0007 Myszyniec, gmina Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

 

Myszyniec, dn. 20.06.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie skargi (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Robert Rydel

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnej odsłonie akcji  "Wakacje z akcją Dzieci uczą rodziców". W ramach inicjatywy w każdy wakacyjny piątek (w lipcu i sierpniu) będą udostępniane darmowe tematyczne paczki z zadaniami i kolorowankami dla dzieci

Myszyniec, dn. 13.06.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Myszyńcu
ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Myszyniec, dn. 13.06.2022 r.


PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej.
 2. Analiza stanu zadłużeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.
 3. Zapoznanie się z informacją na temat skutków pandemii Covid- 19.
 4. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

  /-/ Marek Trzciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat

12 czerwca odbył się VII Rodzinny Festyn „Zdrowa rodzina bez uzależnień” w Amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej. Głównym organizatorem Festynu była Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu.

Dnia 09.06.2022 r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Myszyniec, które dotyczyło Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

   Myszyniec, dn. 08.06.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie skargi (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).
 2. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel

 

 

 

 

 

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do udziału w konkursie dla podmiotów kultury i placówek oświatowych. Czekamy na pomysł na projekty z zakresu edukacji kulturowej dotyczące odbudowywania i budowania relacji społecznych, szczególnie między lokalną społecznością a napływającymi uchodźcami. Nabór trwa do 17 czerwca!

VI EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ” – 

KONKURS „ARTYSTYCZNY przeWODNIK”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadzi w nadchodzącym sezonie wakacyjno-urlopowym VI edycję ogólnopolskiej akcji informacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Jej bezpośrednimi adresatami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe spędzające wolny czas w różnego rodzaju zbiornikach wodnych i na terenach przywodnych. Akcja skierowana jest również do osób zarządzających kąpieliskami, wypożyczalniami sprzętu wodnego, ośrodkami wypoczynkowymi, rekreacyjno-turystycznymi i lokalami gastronomicznymi.

Inauguracja akcji nastąpi 15 czerwca 2022 roku w Olsztynie – w tym samym dniu odbędzie się inauguracja akcji wojewódzkiej w Radomiu i będzie ona obowiązywała do końca września 2022 roku.

W ramach tego projektu, ogłoszony został konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK” promujący bezpieczeństwo na terenach wodnych i przywodnych oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

Konkurs będzie trwał od 27 czerwca do 9 września br. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat (zespoły max 3 osobowe).

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane zostaną przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do odwiedzenia strony internetowej

 

http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda

 

gdzie można znaleźć harmonogram działań w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, materiały informacyjno-edukacyjne, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz przydatne linki i pliki do pobrania (również w wersji obcojęzycznej).

Ostrzeżenie

Burmistrz Myszyńca i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu oraz współorganizatorzy zapraszają na

VII Festyn Rodzinny "Zdrowa rodzina bez uzależnień"
12 czerwca 2022 r.
Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu

1_BĄDŹ AKTYWNY FIZYCZNIE NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚĆI-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
1_DBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
1_DBAJ O SYSTEMATYCZNĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Slajd promujący aktywność fizyczną
1_NAUCZ DZIECKO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
2_MYŚL O ODPORNOŚCI I ROZWOJU DZIECKA-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
2_OGRANICZ SIEDZĄCY TRYB ŻYCIA-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
2_PAMIĘTAJ KAŻDY RYCH JEST WAŻNY-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
2_PRZESTAWIAJ SIĘ NA AKTYWNY TRYB ŻYCIA-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
3_DOBIERZ AKTYWNOŚĆ DO SWOICH ZAINTERESOWAŃ-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
3_DOBIERZ AKTYWNOŚĆ DO SWOJEGO TRYBU ŻYCIA-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
3_PAMIĘTAJ, ZABAWA TO TAKŻE FORMA AKTYWNOŚCI-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
3_PODEJMUJ WYSIŁEK STOPNIOWO-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
4_BĄDŹ AKTYWNY BY ZACHOWAĆ BYSTRY UMYSŁ-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
4_BIEGNIJ PO PIĘKNO-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
4_ĆWICZ, TO NAJLEPSZY KOSMETYK DLA TWOJEJ URODY-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
4_ZADBAJ O SEN DZIECKA-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
5_ĆWICZ ABY LEPIEJ SPAĆ-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
5_ĆWICZ DLA ZDROWEGO SNU-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
5_PAMIĘTAJ, KAŻDY RUCH JEST WAŻNY-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
5_TROSZCZ SIĘ O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
plansza_AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA_PODSUMOWUJĄCA-01
Slajd promujący aktywność fizyczną
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zadbaj o siebie. Odbuduj swoje zdrowie po pandemii COVID-19 to hasła przewodnie edukacyjnej kampanii prozdrowotnej „Żyj dobrze” zainaugurowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 332/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Myszyńcu Raportu o stanie Gminy Myszyniec za 2021 rok, Burmistrz Myszyńca przedstawia (przedkłada) Raport o stanie Gminy Myszyniec za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Zapraszamy gorąco wszystkich miłośników dobrej zabawy na 26. Noc Sobótkową, która odbędzie się 18 czerwca 2022 roku w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu. 

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

31 maja w Olszewo-Borkach, Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk odebrała z rąk Wicepremiera Pana Henryka Kowalczyka decyzje dotyczące przyznania Gminie Myszyniec dotacji na inwestycje w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych p.n. Nowy Ład.

img_8726_normal
Wręczenie decyzji dotyczących przyznania dotacji na inwestycje w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
img_8728_normal
Wręczenie decyzji dotyczących przyznania dotacji na inwestycje w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
img_8721_normal
Wręczenie decyzji dotyczących przyznania dotacji na inwestycje w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
doc20220601081648_001
tablica z informacją o dotacji - Myszyniec
doc20220601081703_001
tablica z informacją o dotacji - Myszyniec Stary i Wykrot
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

w sprawie przywrócenia  bezpośredniej obsługi w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty pod numerem telefonu:

731 407 207 

 • w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00-16.00,
 • we wtorek od 8.00 do 17.30,
 • piątek 8.00-14.30.           

Starosta Ostrołęcki

/-/ Stanisław Kubeł

Załączniki:

 

Prognoza pogody

Nie dla ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z końcem czerwca zamyka 4 nabory wniosków o dofinansowanie. To ostatni moment, żeby ubiegać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, pomoc klęskową oraz pomoc dla pszczelarzy.

Ostatniego dnia czerwca kończą się 2 popularne nabory wniosków z budżetu PROW 2014-2020. W ich ramach wsparciemogą otrzymać młodzi rolnicy oraz ci, którzy są zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw.

Premia dla młodych rolników wynosi 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

Natomiast na restrukturyzację małych gospodarstw można uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

Wnioski o przyznanie pomocy w obu przypadkach należy składać w oddziałach regionalnych Agencji.

    czyste powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Punkt czynny będzie w czwartki i w piątki w godzinach: 10:00 do 15:00.

Kontakt: 29 77 21 141 w. 35 Urząd Miejski w Myszyńcu pokój nr 10.

W  Punkcie  Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Myszyniec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Myszyniec. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Myszyniec.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Pobierz:

Ulotka dotycząca przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony stad drobiu przez HPAI opracowana przez Krajową Radę Drobiarstwa Izbę Gospodarczą we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii i Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Odpocznij na Mazowszu”.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 • Odpocznij na Mazowszu – Aktywnie;
 • Odpocznij na Mazowszu – z pasją;
 • Odpocznij na Mazowszu – z Kulturą.
Wakacje nadchodzą wielkimi krokami i jak co roku z tej okazji organizujemy półkolonie letnie z RCKK pn. "FANTASTYCZNE WAKACJE I JAK JE ZNALEŹĆ"!
Będziemy się przenosić do fantastycznych światów różnych uniwersów, będzie dużo zabawy, śmiechu i aktywności.
Szczegóły na plakacie!
Zapraszamy!!!
Ps. Pamiętajcie! Liczba miejsc ograniczona!
#kurpie #kurpiowszczyzna #rckk #myszyniec #półkolonie #wakacje2021 #najlepszyczas #słońceświecinadnami #fantastycznewakacje #quidditch #turniejtrójmagiczny #jedynypierścień #mistrzyoda #hobbici #projekcjekinowe
wakacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżenia w województwie

pogoda

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/ 1

Obszar

województwo mazowieckie powiat ostrołęcki

Ważność

od godz. 12:00 dnia 23.06.2021 do godz. 24:00 dnia 23.06.2021

Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Kamil Walczak

Godzina i data wydania

godz. 07:16 dnia 23.06.2021

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie/ostrołęcki od 12:00/23.06 do 24:00/23.06.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 90 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zgodnie z zarządzeniem nr 231/21 Burmistrza Myszyńca,  uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach Urzędu,

od dnia 23 czerwca przez okres wakacyjny do dnia 31 sierpnia Urząd Miejski w Myszyńcu

będzie czynny od godziny 7.00  do godziny 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Sekretarz Gminy
/-/ Daniel Walijewski


Załączniki:

Zarządzenie Nr 231/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (14.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 231/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (342.2kB) Zapisz dokument  

czyste powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Wiacie RCKK przy Amfiteatrze na ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny, który zaprezentuje założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówi rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Spotkanie będzie pierwszym z kilku spotkań informacyjnych zaplanowanych na terenie Gminy Myszyniec.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Myszyniec, dn. 21.06.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2020 rok.

7.   Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2020 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Myszyńca.

9.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

a)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2020 rok.

10.  Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,

a)       wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2021 roku,

b)      ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

c)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

d)      zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszyniec,

e)      wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej,

f)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

g)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,

h)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.

11.  Wolne wnioski i informacje.

12.  Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           /-/   Sławomir Archacki

 

 

Myszyniec, dn. 21.06.2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór przewodniczącego komisji.
 2. Analiza planowanych remontów i budowy nowych obiektów na terenie miasta
  i gminy Myszyniec.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 4. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
 5. Zaopiniowanie uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej:

/-/  Sławomir Archacki

 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadzi w nadchodzącym sezonie wakacyjno-urlopowym V edycję ogólnopolskiej akcji informacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

Jej bezpośrednimi adresatami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe spędzające wolny czas w różnego rodzaju zbiornikach wodnych i na terenach przywodnych. Akcja skierowana jest również do osób zarządzających kąpieliskami, wypożyczalniami sprzętu wodnego, ośrodkami wypoczynkowymi, rekreacyjno-turystycznymi i lokalami gastronomicznymi.

Inauguracja akcji nastąpi 25 czerwca 2021 roku na terenie garnizonu stołecznego.

W ramach tego projektu, ogłoszony został konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK" promujący bezpieczeństwo na terenach wodnych i przywodnych oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

Konkurs będzie trwał od 25 czerwca do 10 września br. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane zostaną przez Komendanta głównego Policji oraz fundację PZU.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do odwiedzenia strony internetowej

 

http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda

 

gdzie można znaleźć harmonogram działań w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", materiały informacyjno-edukacyjne, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz przydatne linki i pliki do pobrania.

Do głównych celów Festynu należało kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, zaciśnięcie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie szerszego porozumienia wewnątrzrodzinnego, sąsiedzkiego oraz lokalnego poprzez gry i zabawy. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Został przeprowadzony III turniej sołectw o przechodni puchar Burmistrza Myszyńca, który zdobyło sołectwo Niedźwiedź, pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

Podczas festynu można było uzyskać wsparcie grup AA, ALAnon, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Grupa Ratownicza Nadzieja  prowadziła pokaz z udzielania pierwszej pomocy, można było korzystać
z porad ratowników w tym zakresie.

Stronę kulinarną imprezy zapewniali Rycerze Kolumba, Świetlica Iskierka, Świetlica TPD oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy i napojów przeznaczona zostanie na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla mieszkańca naszej gminy oraz na dofinansowanie pobytu dzieci na wypoczynku letnim.

Uczestnicy Festynu mieli też okazję uczestniczyć w koncercie zespołu 100%, którego wokalistą jest Piotr Nagiel.

Głównym organizatorem Festynu była Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu.

 Za pomoc w przygotowaniu VI festynu Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” dziękujemy:

 1. Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego
 2. Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce
 3. Miejskiej Komendzie Policji w Ostrołęce
 4. Komisariatowi Policji w Myszyńcu
 5. Parafii Rzymskokatolickiej w Myszyńcu
 6. Grupie Ratowniczej Nadzieja
 7. Rycerzom Kolumba Rada Nr 14566 im. św. Marcina
 8. Stowarzyszeniu Abstynentów „Nowa Droga”
 9. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Placówka Wsparcia Dziennego TPD świetlica "Kolorowe kredki"
 10. Stowarzyszeniu „Myszynianki” wraz z dziećmi ze świetlicy „Iskierka” oraz Siostrom Służkom Najświętszej Marii Panny w Myszyńcu
 11. Nauczycielom i uczniom Publicznego Przedszkola w Myszyńcu, Publicznych Szkół Podstawowych z Myszyńca, Wykrotu, Wydmus, Krysiak, Zalesia, Olszyn, Wolkowych
 12. Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu
 13. Sołectwom: Drężek, Krysiaki, Niedźwiedź, Pełty, Wolkowe I
 14. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu oraz Wydmusach
 15. Spółdzielni Socjalnej „Myszynianka”

W ZWIĄZKU Z UPAŁAMI, A CO ZA TYM IDZIE ZWIĘKSZONYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA WODĘ, BARDZO PROSIMY O RACJONALNE I OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z WODY.

ZNACZNIE ZWIĘKSZONE ZUŻYCIE WODY MOŻE POWODOWAĆ KŁOPOTY Z UTRZYMANIEM JEJ DOSTAW NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE.

W TRUDNYCH SYTUACJACH MOGĄ WYSTĄPIĆ CAŁKOWITE WYŁĄCZENIA WODY BEZ WCZEŚNIEJSZYCH POWIADOMIEŃ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

BURMISTRZ MYSZYŃCA

PREZES ZGK

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

 

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć:

 • w formie elektronicznej - przez Internet- na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/;
 • w wersji papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracja będzie  zawierała takie informacje jak: adres nieruchomości, imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, jego telefon, adres poczty elektronicznej, informacje o liczbie i rodzaju  źródeł ciepła oraz wykorzystywanych w nich paliwach.
Pozyskanie rzetelnych  informacji od mieszkańców na temat źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału, pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane  i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Myszyniec, dnia 15 czerwca 2021 r.

IN.GP.6733.3.2020.2021                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

z a w i a d a m i a m

iż dnia 15 czerwca 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6733.3.2020.2021 zmieniająca decyzję Burmistrza Myszyńca z dnia 20 lipca 2020 r. Nr 3/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowościach Białusny Lasek oraz Zdunek.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu tj. 800-1600.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie”. W związku z tym niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

RCKK w Myszyńcu sedecznie zaprasza na XXVI Noc Sobótkową.

Wstęp wolny!

Prosimy osoby zaszczepione przeciw Covid-19 o zabranie zaświadczeń o szczepieniu.

Myszyniec, dnia 15 czerwca 2021 r.

IN.GP.6220.3.2021.EK

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie-Olszyny”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 15 czerwca 2021 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 14 czerwca 2021 r.

IN.GP.6220.1.2021.EK

OBWIESZCZENIE

zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa)

z a w i a d a m i a m

iż dnia 14 czerwca 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.1.2021.EK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zbieranie odpadów”, planowanego do realizacji na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 484/4 i 484/3 w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu  tj. 800-1600.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Plakat z zaproszeniem wszystkich chętnych na VI Festyn Rodzinny. Na plakacie odręczny rysunek - rodzina z dziećmi

Myszyniec, dnia 11 czerwca 2021 r.

IN.GP.6220.6.2021                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwana dalej ustawą ooś),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26 maja 2021 r. na wniosek inwestora: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, działający przez pełnomocnika – Pana Tomasza Zakrzewskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa mostu w km 83+908 drogi krajowej nr 53 w m. Myszyniec”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w godzinach pracy urzędu: 800 -1600.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Zgłoś się do programu grantowego Rozgrzewamy Polskie Serca. Możesz otrzymać grant w wysokości do 40 tys. zł na inicjatywy związane z lokalną kulturą, tradycją i historią. Łącznie pula grantów w programie wynosi aż 1 000 000 zł.

Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl

 

Poznaj program Rozgrzewamy Polskie Serca

Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających lokalną kulturę, tradycję i historię.

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 15 września 2021 r.

Przygotuj projekt, który rozgrzeje polskie serca!

Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl

obrazek przedstawiający stronę główną konkursu

Myszyniec, dnia 9 czerwca 2021 r.

IN.GP.6220.2.2021.EK 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa)

z a w i a d a m i a m

iż dnia 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.2.2021.EK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1070 obręb 0012)”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu  t.j. 800-1600.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 09.06.2021 r.

SG.2110.3.2021

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w ochronie środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy ds. inwestycji w ochronie środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, została wybrana Pani Natalia Kaczyńska, zamieszkała Myszyniec, gmina Myszyniec.

Uzasadnienie:                                                                                                                                

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku. Dodatkowym atutem kandydatki jest doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Komisja uznała, że posiadana wiedza, umiejętności oraz doświadczenie w pracy w administracji samorządowej predysponują kandydatkę do objęcia w/w stanowiska.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

 

 Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

 

Informacja o wyborze - IOŚ_2021 (429.7kB)Zapisz dokumentPokaż dokument

Myszyniec, dnia 09.06.2021 r.

IN.GP.6733.1.2020.EK

 

Dom System Sp. z o.o.
ul. Dzika 4a lok.2
00-194 Warszawa

 

 

Wobec bardzo dużego zainteresowania naszych mieszkańców gazociągiem, który jest przez Państwa spółkę projektowany w ramach umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu ś/c w m. Myszyniec, Drężek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec i gm. Łyse” nr postępowania 2018/W400/WP-000723 zwracam się z zapytaniem o stan realizacji opracowania w/w dokumentacji projektowej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie gminy Myszyniec zaplanowała budowę sieci gazowej średniego ciśnienia. Projektowana sieć przebiegać będzie od granicy z gminą Łyse drogą powiatową w msc. Gadomskie w kierunku miasta Myszyniec kolejno przez miejscowości Wykrot i Drężek. Dalej przebiegać będzie wzdłuż ul. Kolejowej, następnie wzdłuż drogi krajowej do granicy miasta (ul. dr Pawłowskiego). W ramach inwestycji zaplanowano również przebieg sieci częściowo wzdłuż ul. Targowej, ul. Stefanowicza, ul. Prostej, ul. 23 Stycznia, ul. Reymonta, ul. Poległych i ul. Dzieci Polskich.

W ramach prowadzonego przez tut. Urząd postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane zostały dwie decyzje: w dniu 26 czerwca 2020 r. w całym zakresie planowanego przebiegu oraz w dniu 26 stycznia 2021 r. obejmująca swym zakresem zmianę przebiegu sieci na odcinku przyległym do ul. Dr. Stanisława Pawłowskiego oraz na odcinku przyległym do ul. Stacha Konwy (okolice Poczty).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację o planowanym zakończeniu prac projektowych i terminie przekazania dokumentacji do Polskiej Spółki Gazownictwa. Po przekazaniu przez Państwa dokumentacji projektowej Gmina Myszyniec planuje podjąć rozmowy z Zarządem Spółki o jak najszybsze wybudowanie gazociągu, który ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta i gminy Myszyniec.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Plik do pobrania w wersji cyfrowej:

krew

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo ”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest w linku: http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf 

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie.

Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje: www.rckik-warszawa.com.pl.

Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny do pobrania:

Film promocyjny: 

Konkurs

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.

Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróżnienie.

Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.  

Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!

Pliki do pobrania:

REGULAMIN ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Formularz zgłoszenia do wypełnienia na komputerze

Formularz zgłoszenia do wydrukowania

 

Newsletter
Planowane wyłączenia

 

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

GODZINY

OBSZAR

STACJA

2021-06-10 08:00

2021-06-10 12:00

4

Myszyniec

 • numery domów od 23 do 27, Ferma Drobiu

10-2067 (MYSZYNIEC ZAWODZIE FERMA DROB.)

2021-06-10 11:00

2021-06-10 15:00

4

Myszyniec

 • Nadleśnictwo
 • numery domów 5A, 5B, Lesniczówka

10-0229 (MYSZYNIEC ZAWODZIE NADLEŚNICTWO)

2021-06-11 08:00

2021-06-11 12:00

4

Myszyniec

 • ul. Stacha Konwy numery domów od 1 do 39,Kościół, plebania
 • ul. Władysława Reymonta numery domów od 1 do 9, Firma Przetwórstwo rolno-spożywcze J. Brzostek
 • ul. Henryka Sienkiewicza sklep JBB, Lewiatan, LEDOR, Kwiaciarnie,

10A2243 (MYSZYNIEC BAZA LAS 2), 10-0647 (MYSZYNIEC 13 KOŚCIÓŁ),

2021-06-11 11:00

2021-06-11 15:00

4

Myszyniec

 • ul. Most Kopański Masarnia Balcerczyk,Myszyniec "Browary"
 • ul. Macieja Kikuły
 • ul. Dębowa
 • ul. Lipowa
 • ul. Świerkowa

10-1792 (MYSZYNIEC MBM), - 10-0623 (MYSZYNIEC 16 KORYTA BROWARY), 10-1778 (MYSZYNIEC OSIEDLE 2)

 

Pogotowie energetyczne
991

Zapraszamy też na naszą stronę
https://www.pgedystrybucja.pl

 

Szkolenie ABC działania KGW

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce zaprasza przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z subregionu ostrołęckiego

(powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski i wyszkowski) na bezpłatne dwudniowe szkolenie pn. „ABC działania KGW”, które odbędzie się w dniach 10-11.06.2021 w godz. 10.00-17.15 w Centrum Inkubacji i Rozwoju MOWES w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6 (sala Aula, III p.).

 

Szkolenie obejmuje całościowo zagadnienia związane ze sprawnym działaniem koła gospodyń wiejskich w odniesieniu do podstaw prawnych funkcjonowania, prowadzenia uproszczonej księgowości oraz sprawozdawczości finansowej.

 

Szkolenie poprowadzi Edyta Koper - księgowa od zawsze, od ponad 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Certyfikowany doradca finansowo-księgowy dla NGO w programie Fimango. Od wejścia w życie ustawy w 2018 jej życie szkoleniowo-doradcze zdominowały KGW.

Zaczęła od założenia KGW tam, gdzie mieszka. Przygotowała własny program szkoleniowy wprowadzający koła w świat uproszczonej księgowości. Trener. Praktyk. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich RAZEM.

 

Program szkolenia:

 1. Co mogą robić KGW

1) Co ustawa pozwala robić KGW

2) Statut (- co to i po co, - co to są cele statutowe, - co KGW pozwala robić statut, - co zmienić, -jak zmienić)

3) Jakie są warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji (uepik):

- przychody jakie wolno osiągać

- inne warunki (kiedy zgłaszać, kiedy rezygnować) 2. Podatki w KGW

1) VAT - KGW jako podatnik zwolniony (kiedy, pod jakimi warunkami)

2) Kasa fiskalna - zwolnienie dla KGW (pod jakimi warunkami) oraz kiedy koło musi mieć kasę

3) Dokumentowanie sprzedaży (faktura, sprzedaż bezrachunkowa)

4) PDOP (podatek dochodowy od osób prawnych)

- podleganie opodatkowaniu a płacenie podatku

- definicje potrzebne do wypełniania uepika (przychody podatkowe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty niestanowiące uzyskania przychodu)

- koszty uzyskania przychodu i koszty niestanowiące - skąd wiedzieć które są które, jak je rozpoznawać i przypisywać do odpowiednich kolumn

- zwolnienia przedmiotowe (art 17 PDOP - wyjątki) - czyli co jest zwolnione z podatku

- NKUP (art 16 PDOP - wyjątki) - czyli co zawsze będzie NKUPem i dlaczego

- definicja: wydatek bezpośrednio sfinansowany z przychodów zwolnionych (jedna z kolumn UEPiK)

5) Darowizna dla KGW

- co to jest darowizna

- czy KGW mogą przyjmować darowizny, jakie i w jaki sposób (darowizna

pieniężna/rzeczowa)

- jaka dokumentacja będzie potrzebna

- kiedy i ile z tej darowizny darczyńca może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym PIT/CIT 3. Prowadzenie UEPiK

1) Co to są dokumenty księgowe (omówienie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu MF)

2) Omówienie wzoru ZPiK (zestawienie przychodów i kosztów)

3) Omówienie księgowania dokumentów w ZPiK

4) Omówienie wzoru ZPF (zestawienia przepływów finansowych)

5) Omówienie księgowania w ZPF

 1. Wypełnianie CIT oraz załączników

 

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia (zapraszamy do przyjścia 15 minut wcześniej).

 

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 os.

z organizacji. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel.).

 

Pozdrawiam

Łukasz Wachowski

Animator w subregionie ostrołęckim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tel. 885 244 697 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundacja Fundusz Współpracy

Biuro w Ostrołęce

 1. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

www.cofund.org.pl [1] | www.mowes.pl [2] www.facebook.com/FunduszWspolpracy [3]

 

Links:

------

[1] http://www.cofund.org.pl/

[2] http://www.mowes.pl/

[3] http://www.facebook.com/FunduszWspolpracy

UWAGA! UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Myszyniec, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy zobowiązali się do przywiezienia w/w odpadów na plac targowiska w Myszyńcu przy ul. Targowej o realizacji i odbiorze odpadów oraz o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymieniona grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),

- Big – Bag, (tylko Big-Bag)

- siatki i sznurki

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegających na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

Duże ilości ziemi  w odpadach folii wpływają negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na pozostałych uczestników programu.

3) załadunku odpadów zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 3 lipca 2020 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

 

Harmonogram odbioru odpadów z folii rolniczych,

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

 

Miejscowość:

Data

Godzina

 Rolnicy zobowiązani

są do transportu we własnym zakresie

(odpowiednio posegregowanych odpadów)

na plac targowiska

w Myszyńcu

Charciabałda

3 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Cięćk

Drężek

Gadomskie

Zawodzie

Krysiaki

6 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Niedźwiedź

Myszyniec – Koryta

7 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Myszyniec Stary

Olszyny

Pełty

8 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Białusny Lasek

Wolkowe

10 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Zdunek

9 lipiec 2020r.

od 14.00 do 19.00

Myszyniec

Świdwiborek

Zalesie

13 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Wydmusy

Wykrot

14 lipiec 2020r.

 

od 9.00 do 16.00

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

W Gminie Myszyniec punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Budynku Centrum Usług Społecznych znajdującym się w Myszyńcu ul. Plac Wolności 61.

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

W celu umówienia wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 534-029-041.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”
i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków
o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.

Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.

Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi
60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc.
(12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.

Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych
na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku,
gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza umorzeń podatków.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XV sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji:

/-/Marek Trzciński

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1330 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Myszyńca.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2019 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  3. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  5. nadania nazw ulic na terenie miejscowości Myszyniec,
  6. przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla Gminy Myszyniec na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,
  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.
 10. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki


W dniu 8 czerwca 2020 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.  Zadanie obejmuje budowę 3,37 km sieci wodociągowej w miejscowościach Wykrot i Myszyniec, 0,43 km sieci kanalizacyjnej w Myszyńcu oraz budowę  90 oczyszczalni przydomowych w miejscowościach: Białusny Lasek, Charciabałda, Drężek, Krysiaki, Myszyniec, Myszyniec- Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek, w tym oczyszczalni na potrzeby szkół w Wykrocie i Wolkowych. W wyniku realizacji operacji powstanie 18 przyłączy wodociągowych oraz 5 przyłączy kanalizacyjnych. Całkowite koszty operacji
to 2 729 380,48 zł  natomiast przyznana kwota pomocy stanowiąca 63,63 % kosztów kwalifikowanych to 1 381 631,00 zł.

104032131_612072122995161_2914629207614580198_n(1)_Fotor
104167265_2961658280617229_3743791283069315659_n_Fotor
104167890_770351750171050_3140749839077264505_n (1)_Fotor
Previous Next Play Pause
1 2 3

W związku ze złożonym wnioskiem, Gmina Myszyniec otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty”  w wysokości 105 000,00 zł. W dniu 15 czerwca 2020r.  Pani Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk wraz z Panią Skarbnik Agatą Kobus podpisały umowę  o dofinansowanie.

Pobierz:

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (958.1kB) Zapisz dokument
Zgłoszenie zał. nr 1 (12.8kB) Zapisz dokument
Oświadczenie zał. nr 2 (11.6kB) Zapisz dokument
Informacja RODO zał. nr 3 (14.1kB) Zapisz dokument
Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020 (85.9kB) Zapisz dokument

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza gruntów wiejskich i budynków komunalnych.

3.   Sprawy różne.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel

 

 

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

 

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.    

 

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Szanowni rodzice i dzieci,

W związku z ogłoszonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję o otwarciu od dnia 8 czerwca 2020 r. wszystkich placów zabaw i boisk sportowych oraz miejsc rekreacji na terenie gminy (siłownie zewnętrzne, otwarte strefy aktywności, korty tenisowe oraz kąpielisko – plaża
z pomostem nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem maksymalna liczba osób, która może przebywać na kąpielisku tj. na plaży i pomoście nie może być większa niż 150 uczestników.

Apeluję o odpowiedzialność, która pozwoli na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

W przypadku dużej liczby już przebywających na terenie miejsc rekreacji i sportu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę. Zaleca się także własną dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z miejsc rekreacji.

Jednocześnie, apeluję, by pamiętać o utrzymaniu 2-metrowego dystansu, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

 

  Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

 

Szanowni Państwo! W najbliższy czwartek 11 czerwca 2020 z okazji święta Bożego Ciała odbędzie się otwarcie wystawy zdjęć z Uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu z 27 maja 1937 roku! Gorąco zapraszamy, aby na własne oczy zobaczyć jak 83 lata temu wyglądała ta wspaniała Uroczystość

OGŁOSZENIE

Burmistrza Myszyńca z dnia 4 czerwca 2020 r.

Od dnia 8 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Myszyńcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego obowiązani są do: 

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,

2) wchodzenia do Urzędu jedynie wejściem głównym, 

3) obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu dozownik z płynem),

4) zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz od innych osób. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Urząd wraca do standardowych godzin pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Informujemy, że KASA Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu również wznawia obsługę od dnia 8 czerwca 2020 r. Godziny otwarcia kasy od 8:00 do 15:00

   Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

                                                        

 Internetowa platforma dla lokalnych rolników

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

 Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:

 1. warzywa i owoce
 2. oleje i oliwy
 3. przetwory owocowo-warzywne
 4. miód i produkty pszczele
 5. napoje
 6. nabiał
 7. kwiaty/byliny/nasiona
 8. zboża
 9. mięso i wędliny
 10. pieczywo, produkty zbożowe
 11. ryby
 12. zioła
 13. drzewa i krzewy iglaste
 14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.

Priorytetem ministra Mariusza Błaszczaka jest  modernizacja Wojska Polskiego oraz zwiększenie liczebności. Stąd m. in. zainaugurowana w 2018 roku kampania Zostań Żołnierzem i powołanie Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem. Obecnie w Wojsku Polskim służy 108 tys. żołnierzy zawodowych.

Źródło: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace

Kontakt z Wojskową Komendą uzupełnień w Ostrołęce:

W sprawie ćwiczeń wojskowych: 261 384 423, 261 384 421, 261 384 419, 600 888 060

W sprawie służby przygotowawczej: 261 384 433; 261 384 430; 261 384 437, 261 384 419; 600 888 060

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub poprzez

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

UWAGA! 

Aby wziąć udział w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa ze wskazaniem miejsca.
Konieczność ta jest związana z ograniczoną liczbą miejsc.

 

tel. 507 856 135

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy również o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w trakcie spotkań, w tym zaopatrzenie się w maseczki zakrywające nos i usta oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

 

Terminy i miejsca spotkań:


Z zakresu przedsiębiorczości przez rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej

 

 1. 08 czerwca 2020, godz.09:00 - Sala konferencyjna na I piętrze Dworca PKS, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 2. 09 czerwca 2020, godz. 09:00- Centrum Aktywności Lokalnej, Długie 13, 07-431 Czarnia
 3. 16 czerwca 2020, godz. 09:00- Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis
 4. 17 czerwca 2020, godz. 09:00- Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki
 5. 19 czerwca 2020, godz. 12:00- Sala Bankietowa "U Cichosza", ul. Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele
 6. 22 czerwca 2020, godz.09:00 - Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis

 

W ramach projektu grantowego z zakresu zachowania dziedzictwa mający na celu zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego lub zorganizowanie warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.

 

 1. 08 czerwca 2020, godz.12:00 - Sala konferencyjna na I piętrze Dworca PKS, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 2. 09 czerwca 2020, godz. 12:00- Centrum Aktywności Lokalnej, Długie 13, 07-431 Czarnia
 3. 16 czerwca 2020, godz. 12:00- Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis
 4. 17 czerwca 2020, godz. 12:00- Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki
 5. 19 czerwca 2020, godz. 14:00- Sala Bankietowa "U Cichosza", ul. Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele
 6. 22 czerwca 2020, godz.12:00 - Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

 

Noc sobótkowa w Myszyńcu jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną na początku lata. Każdego roku przyciąga rotacyjnie około 1000 widzów. Jest to impreza o charakterze rodzinnym. Publiczność stanowią niejednokrotnie całe rodziny.

Stałym elementem imprezy jest „Obrzęd Nocy Sobótkowej” w tegorocznym konkursie wzięły udział trzy zespoły oraz dwóch gawędziarzy z terenu Kurpiowszczyzny. Komisja w tym konkursie przyznała I nagrodę dla zespołu „Kurpiowszczyzna senior” z Myszyńca,  dwie równorzędne II nagrody dla zespołu „Kurpiaki”z Myszyńca oraz zespołu „Poziomecki” z Wykrotu, oraz II wyróżnienia dla Michała Grzegorczyka oraz Alicji Drężek.

W drugiej części imprezy na scenie Amfiteatru w rytmach disco polo zaprezentowały się zespoły FOX, LUKA ROSI, ONE WINNER gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół VEEGAS.

Po koncertach zaproszonych zespołów do późnych godzin nocnych uczestnicy Nocy Sobótkowej bawili się z DJ-em w klimatach Disco Polo

BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, Wolkowe 1

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych, adres: Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych (2.6MB)

OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (841kB)

BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach, Wydmusy 117 K

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach, adres: Wydmusy 117 K, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach (2.6MB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (840.9kB)

 BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1

Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres przedszkola, której dotyczy konkurs:

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu, adres: ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

Punkt Obsługi w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu zostanie od dnia 4 lipca przeniesiony do budynku dworca Plac Wolności 58 I piętro i przyjmować będzie w godzinach 8:00-11:30.

Informujemy, że z powodu wydłużającej się fali upałów od dnia 24 czerwca 2019r. do odwołania Urząd Urząd Miejski w Myszyńcu zmienia godziny pracy.

Urząd  będzie czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

Podziękowania

 

Dla Współorganizatorów oraz mieszkańców gminy Myszyniec

za przygotowanie i czynny udział

w  V Rodzinnym Festynie Profilaktycznym

„Zdrowa Rodzina bez uzależnień”

 

 Państwa zaangażowanie w  propagowanie treści związanych ze zdrowym stylem życia,  zachęcanie do aktywnego  spędzania wolnego czasu  dzieci wraz z rodziną,  wzmacnianie więzi  i propagowanie odpowiedniego systemu wartości stanowi ważny czynnik chroniący dzieci i młodzież w profilaktyce uzależnień  

                      

„Miłość zaczyna się w domu i rozwija w domu. Tu nigdy nie brak sposobności aby  ją okazać”

                                                                  Matka Teresa z Kalkuty

 

                                                                     Burmistrz Myszyńca


                                              Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                 w Myszyńcu

Myszyniec, 16 czerwca 2019 r.  

V  Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień”

Głównym Organizatorem Festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu oraz Burmistrz Myszyńca.

Współorganizatorami byli:

 1. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
 3. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
 4. Komisariat Policji w Myszyńcu,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu,
 6. Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu,
 7. Rycerze Kolumba Rada Nr 14566 im. św Marcina,
 8. Grupa wparcia AA i Al.-Anon „Przystań”,
 9. Stowarzyszenie Abstynentów „Nowa Droga”
 10. Grupa Ratownicza Nadzieja
 11. Stowarzyszenie Myszynianki wraz z dziećmi ze świetlicy „Iskierka” oraz  Siostry Służki Najświętszej Marii Panny Myszyńcu,
 12. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu,
 13. Nauczyciele i uczniowie Publicznych Szkół Podstawowych w Myszyńcu, Wykrocie, Wydmusach, Krysiakach, Zalesiu, Olszynach, Wolkowych,
 14. Związek Harcerstwa Polskiego w Myszyńcu,
 15. Sołectwa: Wykrot, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Olszyny, Pełty i Wydmusy.
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Drężku,
 17. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce,
 18. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu,
 19. Zespoły taneczne: : „Małe błyskotki”, „Błyskotki”, „Błysk”, „Kurpiaki – grupa młodsza” wraz z opiekunami i instruktorami tańca.

 

Głównym celem festynu było kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, Zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi,  propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym.

  Rodzina jest wyjątkową grupą społeczną, ponieważ rodziców i dzieci łączy ze sobą szczególna więź. Rodzice znają swoje dzieci najlepiej i oni mają największy wpływ na kształtowanie postaw swoich dzieci. Formowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi dokonuje się w rodzinie, rodzice pełnią dla swych dzieci funkcję drogowskazu, wskazują drogę i towarzyszą w problemach. Rodzice dzielą się z dziećmi swoim stylem życia, sposobem wartościowania, pomagają zdobywać doświadczenia i podejmować decyzje. Każdy młody człowiek, który ma oparcie w rodzinie, nauczy się świadomego podejmowania odpowiedzialności za własne życie i będzie umiał skutecznie przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom.

Rodzice są pierwszymi nauczycielami, drogowskazami, które wskazują jaką drogą powinno udać się ich dziecko, odgrywają najważniejszą rolę w profilaktyce uzależnień wśród młodzieży. Najważniejsze bowiem źródło motywacji, aby młody człowiek nie popadł w uzależnienie od alkoholu czy narkotyków wypływa nie tyle ze sposobu myślenia, ale z autentycznych więzi, dzięki którym dana osoba czuje się bezwarunkowo cenna i akceptowana w oczach drugiej osoby, w tym najbliższej rodziny.  

Dodatkową atrakcją  V Rodzinnego Festynu pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” był  konkurs wiedzy o ruchu drogowym organizowany  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Nagrodą  główną dla zwycięscy był rower ufundowany przez organizatora konkursu.

Po raz drugi odbył się konkurs sołectw o przechodni puchar Burmistrz Myszyńca, którego uczestnikami byli przedstawiciele sołectw: Wykrot, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Olszyny, Pełty i Wydmusy. Pierwsze miejsce i puchar przechodni Burmistrz Myszyńca zdobyło sołectwo Olszyny, drugie miejsce sołectwo Krysiaki, trzecie miejsce sołectwo Wykrot.   

Konferencja Kulturalne KurpieShow Gallery

Więcej informacji o konferencji w artykule poniżej

Wielokulturowy Myszyniec - historia i pamięć

1 a
1 b
Previous Next Play Pause
1 2

16 czerwca 2019 roku odbył się V Rodzinny Festyn  Profilaktyczny pod hasłem ,,Zdrowa rodzina bez uzależnień” zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej i Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Po uroczystej mszy świętej w Bazylice Mniejszej i przemarszu ulicami Myszyńca do amfiteatru RCKK, nastąpiły różnorodne atrakcje, min.: prezentacje sceniczne (czirliderek, zespołu ,,Kurpiaki” – grupa młodsza), turnieje, gry i zabawy dla dzieci oraz rodziców, wielobój sprawnościowy,  symulacja jazdy motorem, pokaz strażaków i ratownictwa drogowego, konkursy z nagrodami, dmuchana zjeżdżalnia. Festyn zakończył się nagrodzeniem tych, którzy uświetnili tę imprezę.

 

 Joanna Pliszka 

2 a
2 b
2 c
2 d
2 e
2 f
2 g
2 h
2 i
2 j
2 k
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12.06.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyło się przedstawienie cyrkowe, którego program obejmował: żonglerkę, akrobacje, iluzję, wesołego klowna, ekwilibrystykę, tresurę zwierząt oraz konkursy z udziałem zwierząt. Wspaniała zabawa była uzupełnieniem Dnia Dziecka, który w naszej szkole obchodzono 4 czerwca 2019 roku symbolicznym batonikiem od Rady Rodziców. Nie zabrakło wówczas podziękowań, nagród i dyplomów za szczególne osiągniecia.

1
Previous Next Play Pause
1

W dniach 10.06.2019 r. – 11.06.2019 r. – uczniowie klas VII – VIII SP i  III GIM pod kierunkiem nauczycieli: p. Zofii Bałdygi, p. Szymona Wasika, p. Małgorzaty Jędrzejczyk i p. Elżbiety Rolki oraz w porozumieniu z rodzicami wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej w Wykrocie.

Projekt PSP w Wydmusach (1)
Projekt PSP w Wydmusach (2)
Projekt PSP w Wydmusach (3)
Projekt PSP w Wydmusach (4)
Projekt PSP w Wydmusach (5)
Projekt PSP w Wydmusach (6)
Projekt PSP w Wydmusach (7)
Projekt PSP w Wydmusach (8)
Projekt PSP w Wydmusach (9)
Projekt PSP w Wydmusach (10)
Projekt PSP w Wydmusach (11)
Projekt PSP w Wydmusach (12)
Projekt PSP w Wydmusach (13)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

            Uczniowie klasy IV po raz kolejny przystąpili do realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.  Nadrzędnym jego celem było zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście palenia papierosów. Uczniowie klas starszych: V-VIII przystąpili do programu „Trzymaj formę” w ramach, którego realizowali własny projekt edukacyjny „Żyjemy zdrowiej”. Realizując projekt dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, podjęły szereg działań i wyzwań świetnie się przy tym bawiąc. Podsumowanie projektu nastąpiło 31 maja. Tego dnia w naszej szkole z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn propagujący zdrowy styl życia pod hasłem „Dzień zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”.

 

Opracowała: Bożena Mróz

Myszyniec, dn.  12.06.2019r

OPS.110.2.1.2019

 

Ogłoszenie

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje kandydata  na stanowisko pracownik socjalny /wymiar czasu pracy pełen etat/

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie zgodne z wymogami - wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub do dnia 31.12.2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. dobra znajomość obsługi komputera,
 9. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 10. a) ustawy o pomocy społecznej,
 11. b) ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego,
 12. c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. d) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. e) ustawy o ochronie danych osobowych.

 

1 a
1
2
2a
2aa
2b
3
4
5
5a
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 czerwca 2019 r. mieliśmy okazję gościć w naszej szkole artystów z ukraińskiego cyrku „Szok”.  

Przedstawienia cyrkowe obejrzały zarówno przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, jak i przybyli rodzice.

Występ rozpoczął wesoły klaun, który bawił dzieci swoimi sztuczkami. Były pokazy żonglerki, iluzji, ekwilibrystyki. Wybrani uczniowie mieli okazję brać czynny udział w realizacji popisowych numerach artystów. Pełni zapału, z różnym skutkiem, próbowali dotrzymać kroku zawodowcom, co często wzbudzało ogólną radość. Wielu emocji dostarczył  pokaz węża. Niektóre dzieci wykazały się dużą odwagą głaszcząc długiego pytona. Występ urozmaicony był pokazem siły – Superman oraz tańca – niedźwiedzia polarnego.

Pokaz bardzo podobał się uczniom, gdyż zapewnił im dużą dawkę humoru i rozrywki.

1
2
3
4 a
4 aa
4 b
4 c
4a
1 a
1 b
1 c
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dzień Rodziny to w naszej szkole wyjątkowe święto. Kolejny raz udowodniliśmy, jak ważne jest podtrzymywanie i pielęgnowanie więzi pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami. W dzisiejszym ferworze ludzkich spraw łatwo zapominamy o tym, że pozytywne relacje rodzinne sprzyjają rozwojowi dziecka jako istoty szczęśliwej, kształtują jego postawę i stosunek do ludzi w dorosłym życiu.

2 czerwca 2019 roku na terenie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach zorganizowano festyn z okazji Dnia Rodziny. Ideą pikniku rodzinnego było zorganizowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez wspólną zabawę. Przybyłych gości przywitała sprzyjająca aura. W imprezie aktywnie uczestniczyli: pani Dyrektor, Nauczyciele i pracownicy szkoły, pan Sołtys i Rada Sołecka. Duży wkład w organizację święta włożyła Rada Rodziców.

Dzień Rodziny otworzyła swoim przemówieniem Pani Dyrektor, która mówiła o wielkim znaczeniu  spędzania wspólnego czasu rodzica z dzieckiem. Kolejnym punktem programu były występy artystyczne uczniów naszej szkoły.  Mali wykonawcy pod kierunkiem nauczycieli  prezentowali się zgromadzonej publiczności poprzez wiersze,  tańce i piosenki. Starsi uczniowie przedstawili  inscenizację wiersza „Rzepka” w nowoczesnym wydaniu, deklamowali gadki i śpiewali pieśni kurpiowskie. Część artystyczną zakończył taniec ludowy „Stara baba”. 

Oprócz  własnoręcznie wykonanych  upominków, dzieci podarowały mamusiom  i tatusiom coś niezwykłego: radość, uśmiech oraz niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy. 

Wspaniałą atrakcją dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia oraz basen z piłkami sponsorowane  z funduszu sołeckiego. W międzyczasie można było osłodzić podniebienie bezpłatną watą cukrową. Na uwagę zasługiwał szwedzki stół przygotowany przez rodziców naszych uczniów.

Dzień Rodziny upłynął wszystkim w radosnej atmosferze. Wywołał pozytywne emocje i udowodnił, że czas spędzony z rodziną jest niezastąpiony.

Możliwość przeżycia niepowtarzalnych chwil w rodzinnej atmosferze i na wspólnej zabawie nie byłoby możliwe, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie nauczycieli, uczniów, Rady  Rodziców, Rady Sołeckiej.  Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i wsparcia uroczystości  składamy serdeczne podziękowania.

 

20190609_112642
P1890845
P1890849
P1890858-removebg
P1890859-removebg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie przygotowani przez pana Zdzisław Zyśka, 9 czerwca 2019 r. brali udział w Mistrzostwach Powiatu Ostrołęckiego w Ringo. Reprezentacja SP (Roksana Drężek kl. VI, Amelia Lipka kl. VI, Tomasz Gołaś kl. VI, Dominik Kulas kl. VI) - zajęła 4 miejsce. Reprezentacja gimnazjum (Aleksander Ciak kl. III gimn., Michał Piotr Grzegorczyk kl. III gimn., Edyta Kiernozek kl. III gimn., Daria Lis kl. III gimn.) - zajęła 3 miejsce, zdobywając brązowe medale.

 

1-001
2-001
3-001
4-001
5-001
6
7a
7c
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 czerwca 2019 r. Publiczną Szkołę Podstawową w Krysiakach odwiedzili animatorzy „Zelektryzowani” z Lublina, którzy specjalizują się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez przedstawienie interaktywnych warsztatów naukowych.

Miłośnicy nauki, w ciekawy i atrakcyjny sposób przybliżyli nam tajniki chemii i fizyki. W ramach pokazów uczniowie mogli obejrzeć m.in. eksperymenty z wodorem, helem, powstanie kondensacji. Nie zabrakło ognia, piany i wybuchów, co uatrakcyjniło przekaz informacji i dostarczyło wielu przeżyć uczestnikom. Eksperymenty przysporzyły uczniom wiele śmiechu, zwłaszcza ten w którym sprawdzane były właściwości helu przy użyciu balonika, z jednoczesnym mówieniem rymowanek.

Eksperymenty fizyczno-chemiczne oraz możliwość aktywnego uczestniczenia w doświadczeniach sprawiły, że spotkanie było nie tylko wartościową lekcją, ale przede wszystkim świetną zabawą. Po raz kolejny okazało się, że nauka nie musi być nudna.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
19 czerwca 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2018 rok.

 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2024,

  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.

 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Myszyńca.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,

  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

  3. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku,

  4. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

  6. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  7. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  8. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  11. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Archacki

 

 

Urząd Miejski w Myszyńcu razem z fundacją "Kulturalne Kurpie" i Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym zaprasza na zbliżającą się konferencję naukową pt. "Wielokulturowy Myszyniec - historia i pamięć".

Odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. od godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

27.05.2019 r. - Dzień Mamy i Taty w Wykrocie pod hasłem „Mamo, Tato jesteście moim słońcem”.

Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń i kwiatów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców.

W tym dniu rodzice wysłuchali wierszy i piosenek w wykonaniu dzieci i uczniów naszej szkoły. Po występach uczniowie wręczyli rodzicom drobne upominki.
Całość spotkania zwieńczył słodki poczęstunek. Uroczystość przebiegła w miłej
i ciepłej atmosferze i na pewno na długo zapadnie w pamięci dzieci i rodziców.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W kategorii: Szkoły Podstawowe – klasy VII – VIII i III klasa gimnazjum
II miejsce zdobyła - PATRYCJA WIKTORIA PAWŁOWSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie.

Gratulujemy Patrycji Pawłowskiej za zdobycie nagrody, a Pani Małgorzacie Parzych za przygotowanie uczennicy do konkursu.

Podczas wręczenia nagrody, towarzyszyła naszej uczennicy dyrektor szkoły Pani Mirosława Grzegorczyk

Więcej informacji na stronie:
https://www.zorrp.org/1235-gala-finalowa-konkursu-75-roczni…

01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28.05.2019 r. – Autorskie Spotkanie Edukacyjne z Joanną Brodowską – dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klasy I PSP

K O L O N I E   2019

    Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach 01.08.2019 r. – 11.08.2019 r. organizowane są kolonie w górach w miejscowości Biały Dunajec dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych do końca 2003 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Opłata rodziców za Kolonie wynosi 400,00zł. Zapisy przyjmowane są do 14 czerwca 2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30.  Tel. 29/77 21 141 wew. 31. Liczba miejsc ograniczona.

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie sytuacji na rynku odpadami przez firmę MPK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa RDF Sp. z o.o.
 3. Zaopiniowanie uchwał na V sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.
 5. Przyjęcie protokołu.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

 

/-/Marek Trzciński

 

 

 

Dodatkową atrakcją  V Rodzinnego Festynu pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” będzie  konkurs wiedzy o ruchu drogowym organizowany  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, który odbędzie się   w godz.15 – 16.  Nagrodą  główną dla zwycięzcy będzie rower ufundowany przez organizatora konkursu.  Zapraszamy do wzięcia udziału dzieci i młodzież ze szkół.

zdjęcia PSP w Wydmusach Dzień Mamy (1)
zdjęcia PSP w Wydmusach Dzień Mamy (2)
zdjęcia PSP w Wydmusach Dzień Mamy (3)
zdjęcia PSP w Wydmusach Dzień Mamy (4)
zdjęcia PSP w Wydmusach Dzień Mamy (5)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

„Z całego serca Wam dziękujemy” - te słowa witały rodziców, którzy tłumnie przybyli 28 maja na uroczystość z okazji ich święta.

W krótkich programach artystycznych zaprezentowali się wszyscy uczniowie naszej szkoły, począwszy od najmłodszych z ośrodka przedszkolnego, a skończywszy na ósmoklasistach. Młodsze dzieci, pod kierunkiem swoich wychowawców, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Starsze mogliśmy usłyszeć w przebojach Anny Jantar, Anny Wyszkoni czy Margaret, której interpretacja piosenki „Byle jak” niemal nie odbiegała od oryginału. Niespodzianką okazał się przygotowany specjalnie na tę okazję miks przebojów będący tłem dla pięknie przedstawionej historii miłosnej dwojga ludzi. Wspaniale odegrali ją uczniowie klasy VII i VIII. Nad wszystkim czuwały p Celina Olbryś i Justyna Śniadach,

„Kochani Rodzice, dziękujemy Wam, że nauczyliście nas wszystkiego, co w życiu ważne. Chcemy być dobrymi, wartościowymi ludźmi. Mamy siłę, aby spełniać własne marzenia, dążyć do tego, co piękne i wzniosłe”.

 

Opracowała: Justyna Śniadach

 

27 a
27 b
27 c
27 d
27 e
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

3 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka szkolna dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – III szkoły podstawowej do Łomży na przedstawienie teatralne pt. ,,Szewc Kopytko i kaczor Kwak” w Teatrze Lalki i Aktora. Następnie dzieci pod okiem wychowawców p. Joanny Pliszki, p. Małgorzaty Jędrzejczyk, p. Barbary Pieńkos i p. Hanny Brodowskiej udały się do Parku Trampolin, a po zabawie na wspólny posiłek w McDonald’s. Miła atmosfera i dobry humor w słoneczny i piękny dzień pozwoliły na aktywne spędzenie czasu z kolegami i koleżankami w nieco innych okolicznościach.

w2019b
w2019c
Previous Next Play Pause
1 2

31 maja 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Wolkowych wzięły udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej zorganizowanym przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Przedstawicielki naszej grupy tworzące zespół muzyczny ,,Nutki” zdobyły wyróżnienie. W tym słonecznym dniu liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, a takiej nie brakowało. Wędrowanie szlakiem edukacyjnym przy rzece Rozodze oraz gry i zabawy rekreacyjno-sportowe na placu zabaw dostarczyły dzieciom niezwykłych emocji.

 

30 maja 2019 roku uczennice z klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych wzięły udział  w XVII edycji Gminnego Konkursu Pieśni Kurpiowskiej w Zalesiu w kategorii klas I – III.

1 czerwca 2019 roku po raz dwunasty dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję POLSKA BIEGA. W sobotę na polanie leśnej w Zalasiu nie zabrakło również dorosłych zwolenników biegów. Organizator – Szkoła Podstawowa w Zalasiu, zapewnił wszystkim uczestnikom sportową atmosferę, zdrową rywalizację oraz niespodziankę po biegu. Na zakończenie laureaci biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy z rąk Wójta Gminy Łyse – pana Grzegorza Fabiszewskiego, radnego powiatowego – pana Stanisława Lipki oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasiu – pani Danuty Gwiazdy.

 

31 maja 2019  roku w naszej szkole odbył się Bal, impreza pożegnalna uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, na którą zaproszono młodsze koleżanki i kolegów. Imprezę umilili nauczyciele pracujący w naszej szkole. Nad organizacją uroczystości czuwali rodzice uczniów najstarszych klas wraz z wychowawczyniami.

PSP w Wydmusach akcja Przerwa na czytanie (1)
PSP w Wydmusach akcja Przerwa na czytanie (2)
PSP w Wydmusach akcja Przerwa na czytanie (3)
PSP w Wydmusach akcja Przerwa na czytanie (4)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4


Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymusach uczestniczyła w akcji „Przerwa na czytanie”. Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe.
Starsi uczniowie naszej szkoły wspólnie czytali fraszki Jana Kochanowskiego o zdrowiu. Dzieciom z kl. O-III p. dyrektor Izabela Drężek zaprezentowała wiersze Jana Brzechwy dotyczące zdrowego stylu życia.
Wszyscy z zainteresowaniem słuchali czytanych utworów.

UWAGA! WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
URZĄD  MIEJSKI W MYSZYŃCU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 28 CZERWCA 2019  ROKU.Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Miejskim, sekretariat I piętro w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 16.00. Informacji związanych z wyborami ławników udziela Mariola Banach tel. 29 7721141 wew. 25

Pobierz

Koncert inauguracyjny tradycyjnie odbędzie się w kościele w Myszyńcu 16 czerwca g. 18.

Festiwal zainaugurujemy muzyką skrzypcową przy akompaniamencie historycznych organów myszynieckiej Bazyliki. Nie zabraknie arcydzieł romantycznej literatury organowej, ale również i co najważniejsze – muzyki bazującej na motywach kurpiowskich. Na skrzypcach zagra Karol Lipiński-Brańka, a przy organach towarzyszyć mu będzie Tomasz Zebura. W programie koncertu figurują kompozycje polskich twórców, wśród nich dwa prawykonania. Usłyszymy między innymi: odnalezioną „Suitę kurpiowską” Apolinarego Szeluto oraz trzyczęściowe dzieło „Na Kurpiach” Marcina Łukaszewskiego, które napisane zostało na inaugurację VI edycji Etnosakralii.

https://www.etnosakralia-kurpiowskie.com/

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

b)       przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

c)       maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych,

d)       udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e)       wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2018 roku,

f)        nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary,

g)       ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

h)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

i)         zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XXIII/225/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Zakres zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

Zakres zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godz.), organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (80 godz.), a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej młodzików U-12 (40 godz.)

 

27.000,00 zł

lipiec 2018 r. – listopad 2018 r.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450   późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

2. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.

3. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.

4. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.

5. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6 .Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.

7 .Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.

8 .Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:

 • Zakup sprzętu sportowego,
 • Pokrycie kosztów transportu na zawody,
 • Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie wyjazdów na zawody,
 • Pokrycie kosztów noclegów podczas wyjazdów na zawody,
 • Opłata ryczałtów sędziowskich,
 • Pokrycie kosztów paliwa – w przypadku posiadania pojazdów przez zleceniobiorcę (wyjazdy na zawody sportowe, przewóz sprzętu sportowego),
 • Koszty wynajmu obiektów sportowych,
 • Koszty użytkowania bazy sportowej ( w części dotyczącej realizacji zadania),
 • Obsługa medyczna podczas imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych,
 • Nagrody ( organizacja zawodów sportowych i rekreacyjno-sportowych),
 • Ubezpieczenie imprez sportowych i rekreacyjno -sportowych,
 • Zapłata należności z tytułu umów z trenerami, instruktorami ( posiadającymi aktualne uprawnienia )
 • Obozy sportowe organizowane przez oferenta,
 • Opłaty startowe,
 • Inne koszty ( określić jakie).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2018 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 05.07.2018r. do godz. 1530.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

IV. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 06.07.2018 r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 1. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych iż wskazanych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań oraz w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16.Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2018 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw 2018 r. Gmina Myszyniec przekazała dla organizacji pozarządowych w drodze otwartego konkursu ofert środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy, a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie. Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku r. Gmina Myszyniec przekazała, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł. Dotacje przeznaczone były na organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy, a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i na organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy, a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie. Gmina Myszyniec przekazała na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert środki finansowe w wysokości 21 958,00 zł. Dotacje przeznaczone były na naukę pływania uczniów kl. II szkół podstawowych z terenu gminy Myszyniec oraz na naukę tenisa ziemnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Myszyniec.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Alina Drzewiecka – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

Pobierz:

OGŁOSZENIE KONKURSU na zajęcia sportowe lipiec_listopad (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na realizację zadania publicznego (61.8kB) Zapisz dokument  
Sprawozdania (47.9kB) Zapisz dokument  

 

                                                                                                                                                                                

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

1 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach miało miejsce wyjątkowe święto- Dzień Rodziny, które odbyło się pod hasłem:

„Komu po Bogu najbardziej dziękować mamy? Wiemy dobrze – Rodzicom kochanym”.

Uroczystość była świetną okazją do uczczenia Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Ojca. Piękna pogoda ściągnęła do szkoły liczne grono rodziców, sióstr i braci.

 Występ rozpoczął się w szkole prezentacją zdolności recytatorskich i wokalnych uczniów. Zebrani rodzice  z wielką dumą, a nawet z łezką w oku oglądali występy swoich pociech. Oprócz wierszy i piosenek każda klasa przygotowała dla swoich najbliższych własnoręcznie wykonane prezenty oraz życzenia.

Następnie wszyscy przeszli na boisko szkolne, gdzie na stołach czekały już słodkie przekąski przygotowane przez mamy. W atmosferze przyjaznej rywalizacji rozegrano mecz piłki siatkowej. Przeprowadzono liczne zabawy i konkursy, w których rodzice wraz z dziećmi mogli sprawdzić swe umiejętności.

Radosny nastrój towarzyszył uczestnikom przez wszystkie godziny uroczystości, która stała się okazją do spędzenia razem miłych chwil i podziękowań rodzicom za ich troskę, opiekę i miłość.

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

8 czerwca 2018 roku w PSP w Wolkowych odbył się Bal Gimnazjalny, impreza pożegnalna uczniów klasy III gimnazjum, na którą zaproszono młodsze koleżanki i kolegów. Imprezę umilili nauczyciele pracujący w naszej szkole. Nad organizacją uroczystości czuwali rodzice uczniów najstarszej klasy wraz z wychowawczynią.

Galeria:

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach od 17 do 27 lipca 2018r. organizowane są kolonie w górach w miejscowości Biały Dunajec dla dzieci do 16-ego roku życia, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Opłata rodziców za Kolonie wynosi 350,00zł. Zapisy przyjmowane są do 25 czerwca 2018r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30. Liczba miejsc ograniczona.   

REGULAMIN
IV FESTYNU RODZINNEGO

„ZDROWA RODZINA BEZ UZALEŻNIEŃ”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. IV Festyn Rodzinny odbywa się w dniu 17 czerwca 2018 roku w godzinach 10.30 – 16.00
2. Festyn odbywa się w Myszyńcu na obszarze i w granicach Amfiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz pasa drogowego przy ul. Dzieci Polskich 2, zamkniętego na czas trwania dla ruchu kołowego (z możliwością dojazdu jednostek pogotowia i straży pożarnej).
3. Główne cele imprezy:

 • zwiększenie wiedzy na temat pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu wśród rodzin,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • upowszechnianie idei spójności rodziny,
 • działania z zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, edukacji, bezpieczeństwa i prozdrowotnej
 • integracja  środowiska lokalnego.

4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
5. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń organizatora oraz służb porządkowych.
6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
7. Osobami odpowiedzialnymi za festyn są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz Myszyńca oraz współorganizatorzy .

§ 2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

1.      Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają zaproszeni goście i chętni, którzy podporządkują  się obowiązującemu regulaminowi.

2.      Wstęp na festyn jest bezpłatny.

3.      Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4.      Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

5.      Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6.      Zakazuje się:

-  Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, dekoracji i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

-  wykonywania jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

-  handlu bez zgody organizatorów,

-  wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

7.      Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń higienicznych.

8.      Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby wyznaczone przez organizatora, oznakowane koszulką lub identyfikatorem z napisem „Wolontariusz” we współpracy z patrolami policji.

9.      Przedstawiciele organizatora – Wolontariusze – są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem. Osoby, które nie podporządkują się tym poleceniom będą usunięte z festynu, a jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

10.  Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające w strefie wysokich dźwięków (źródło nagłośnienia) biorą w nim udział na własne ryzyko.

11.  Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

12.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze, równocześnie rozpoczynając akcję ratowniczo-gaśniczą lub ewakuację. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

13.  Organizator utrwala przebieg festynu oraz wizerunek osób przebywających na terenie festynu dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

14.  Status ewentualnego sponsora imprezy przyznaje wyłącznie organizator.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: złe warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

§ 3
Udział w konkursach i nagrody

1.      Podczas festynu rozgrywane będą konkursy: `

-  Konkurs sportowy dla uczniów i opiekunów,

-  Scenki rodzajowe,

-  Konkurs układanka słowna – hasło profilaktyczne,

-  Konkursy sportowe,

-  Konkurs sportowy dla przedstawicieli sołectw.

2.      Uczestnik musi odebrać nagrodę osobiście lub  może to zrobić opiekun, nauczyciel    podczas festynu.

3.      W każdym bloku zadaniowym zostaną wręczone nagrody za pierwsze trzy miejsca, oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród w zależności od posiadanych lub pozyskanych środków.

5.      Organizator nie przewiduje wymiany lub zamiany nagród.

6.      Od w/w zasad konkursowych nie przysługuje prawo odwołania.

§ 4
Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

2.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.

 

Od lutego do maja w oddziale przedszkolnym i klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach realizowany był projekt edukacyjny „Moja miejscowość – Wydmusy” pod kierunkiem p. Justyny Śniadach. W trakcie cyklicznie prowadzonych zajęć dzieci dowiedziały się, skąd pochodzi nazwa ich małej ojczyzny. Jak żyło się ludziom za czasów babć i dziadków.  Uczniowie samodzielnie gromadzili  cenne informacje od starszych ludzi, odnaleźli czarno-białe zdjęcia z kolekcji  swoich dziadków. Poznali losy i tradycje tutejszego regionu. Stworzyli  klasowy kącik regionalny, gdzie znalazły się przyniesione przez nich  eksponaty.

Aby zgromadzone fotografie i informacje nie zostały znowu schowane głęboko do szafy i zapomniane, zostały odpowiednio utrwalone. Stare fotografie posłużyły do stworzenia jednej w swoim rodzaju publikacji, która przybliża historię Wydmus.  Znajdują się w niej informacje zgromadzone i usystematyzowane przez opiekuna projektu, unikatowe zdjęcia z prywatnych kolekcji i najstarszej „Kroniki Szkolnej” oraz fotografie najpiękniejszych miejsc w Wydmusach,  wykonane z pomocą rodziców przez najmłodsze dzieci. Powstał pewien rodzaj dokumentu dla przyszłych pokoleń.

Podsumowanie projektu odbyło się dnia 30 maja. Uczniom tutejszej szkoły oraz ich rodzicom została zaprezentowana prezentacja multimedialna „ Wydmusy – dawniej i dziś”,  która przybliżyła życie mieszkańców tutejszej wsi oraz zobrazowała działania najmłodszych uczniów. W temat wprowadzili wszystkich uczniowie klasy I.  Na tę okoliczność został przygotowany kącik regionalny, w którym znalazły się licznie zgromadzone eksponaty z prywatnych kolekcji oraz wytwory lokalnych twórców ludowych. Opiekun projektu dziękuje wszystkim, którzy pomogli w  realizacji projektu, szczególnie rodzicom oraz mieszkańcom wsi.

Opracowała: Justyna Śniadach

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9a
9b
9c
9d
9e
9f
9g
9h
9i
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Federacja Mazowia wraz z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu ostrołęckiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 9 czerwca 2018 roku o godz.17.30 w Myszyńcu, w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej.
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie ostrołęckim.
Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy. W trakcie spotkania skupimy się na praktycznych aspektach działania w sieci.
Jesienią chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora.
Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych i/lub zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.


Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/783022301905202/permalink/783022315238534/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1528107826619456


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zadanie „Mazowia dla Mazowsza”ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

1 czerwca na całym świecie dzieci mają swoje święto. W tym roku Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Wykrocie obchodzony był w środę 30 maja.

Rada Rodziców w porozumieniu z samorządem uczniowskim zorganizowały atrakcje dla dzieci i uczniów w postaci dmuchanych zjeżdżalni, placu zabaw
i basenu z piłeczkami.
Odbył się również I Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej. Nie było przegranych, byli tylko wygrani. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy
i drobne nagrody. Nie było czasu na nudę. Dopisała nam pogoda, humory
i energia.

Najważniejsza była dobra zabawa i zaangażowanie, co było znakomitą odskocznią od szkolnych obowiązków.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na kiełbaskę z grilla i lody. Na buziach wszystkich cały dzień gościł uśmiech.

Galeria:

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16