Plakat

1 sierpnia, minie 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach naszego narodu. Wzorem lat ubiegłych, w tym dniu o godz. 17, dla oddania hołdu jego uczestnikom, na terenie gminy Myszyniec zostaną włączone syreny na czas jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.

Dnia 29.07.2022 r. punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny

PlakatDrodzy Państwo!

Miło nam ogłosić oficjalny program 46. Miodobrania Kurpiowskiego, które odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2023 r.

Tegoroczne Miodobranie rozpoczniemy 🏃‍♂️ Biegiem Miodobrianowym.
Główny bieg wystartuje o godzinie 10:00 z okolic Amfiteatru RCKK.
Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się w "Kurpiowskiej Krainie" w Wydmusach k/Myszyńca.

Fundacja Most the Most zaprasza artystów z całej Polski do udziału we „Współbrzmieniach – Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Improwizowanej”. Jeśli jesteś muzykiem instrumentalistą, wokalistą, członkiem zespołu i nie boisz się wyzwań, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” organizuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR z zakresu PREMII na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Święto Policji

Plakat

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” organizuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR z zakresu PREMII na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Myszyniec, dnia 28.07.2022 r.

Burmistrz Myszyńca

ON.SG.2111.1.2022

 

INFORMACJA O ZAMIARZE OGŁOSZENIA KONKURSU

NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ks. WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO MYSZYŃCU

Myszyniec, dnia 28 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.13.2022

 

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie skupu złomu” planowanego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 807/40, 807/41 i 807/42 obręb 0007 Myszyniec, gmina Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 28 lipca 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 28 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.24.2020.EK

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 28 lipca 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.24.2020.EK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 274, obręb Cięćk”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 28 lipca 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 28 lipca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Cięćk, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 26.07.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MYSZYNIEC DO 2030 ROKU

Podstawą prawną niniejszego Sprawozdania jest art. 6 ust. 6 ustawy dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1057 z późn. zm.).

Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”, zainicjowany Uchwałą Nr XXV/268/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Myszyńcu
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

15 lipca podjęłam decyzję o wyłączeniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec, na okres wakacyjny, pozostawiając tylko oświetlenie głównych ulic w ciągu drogi krajowej na terenie miasta. Przyczyną była oczywiście wysoka cena energii elektrycznej.

Mamy zaszczyt i przyjemność ogłosić program tegorocznego 45. Miodobrania Kurpiowskiego, które odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia 2022 r.
Jak zawsze otwarciem imprezy będzie Miodobraniowa Noc Kabaretowa podczas której wystąpią kabarety: OTTO, Ciach oraz Łowcy. B.
Niedzielny dzień rozpoczniemy od uroczystej Mszy św., po której w korowodzie furmanek udamy się do kompleksu "Kurpiowska Kraina" w Wydmusach.
Na scenie głównej odbędą się prezentacje artystyczne, premiera widowiska "Śnij Kurpiu śnij" w wykonaniu Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca oraz wystąpią gwiazdy tegorocznego Miodobrania czyli Michał Szczygieł oraz Wilki!
Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia! 

Oddział ZUS w Płocku

Program Dobry Start 300+  wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
 • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
 • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.

Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

 Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby  zarówno rodzic, jak
i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

Źródło: www.zus.pl

W dniu 19 lipca 2022 roku w Ostrołęce, reprezentująca Gminę Myszyniec Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca, przy kontrasygnacie Pani Agaty Kobus - Skarbnika Gminy, podpisały umowę  z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 5 000 zł na zadanie "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Myszyniec" w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

Myszyniec, dnia 18 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.15.2022                                                                        

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 czerwca 2022 r. (uzupełniony w dniu 14 lipca 2022 r.) na wniosek Gminy Myszyniec z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)”.

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer 390/3, 377, 507, 389/2, 135/1, 135/2, 412/4, 376/8, 135/3, 376/9, 135/4, 376/2, 412/3 Zalesie, działkach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie włączenia do drogi powiatowej i drogi krajowej oraz działkach prywatnych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), czyli jako rozbudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Zalesie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu informuje, że
w ramach planu działania priorytetowego w okresie od dnia

01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

realizowane będą działania funkcjonariuszy policji mające na celu wyeliminowanie zagrożeń występujących

w rejonie lokalu gastronomicznego przy. ul. Most Kopański 2, sklepów Plac Wolności 29A, Plac Wolności 22 oraz stacji Paliw Plac Wolności 60A

gdzie dochodzi do negatywnych zachowań m.in popełnienia czynów zabronionych, na  spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, wybryków chuligańskich  oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego.

Stowarzyszenie Myszynianki realizuje projekt "Zanikające przejawy kultury ludowej - Kurpie 2022" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz Klubem Seniora+.

Piątego dnia projektu dzieci wzięły udział w grze miejskiej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej swoją obecnością i zaangażowaniem sprawili, że gra stała się super zabawą pełną ciekawych niespodzianek i zagadek,

W związku z wysokimi cenami energii elektrycznej, Burmistrz Myszyńca informuje, iż w okresie wakacyjnym będzie oświetlona tylko droga krajowa nr 53 w miejscowości Myszyniec. Pozostałe ulice i drogi na terenie miasta i gminy nie będą oświetlone.

Za utrudnienia przepraszamy.

15 lipca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle, Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk i Pani Skarbnik Agata Kobus, reprezentujące Gminę Myszyniec, podpisały umowę  z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego -  Panią Elżbietę Lanc i Panią Janinę Ewę Orzełowską w sprawie:

12 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Lelisie, Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk i Pani Skarbnik Agata Kobus podpisały umowę z Panią Kamilą Mokrzycką – zastępcą prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec"., w kwocie do 35 tys. złotych.

Myszyniec, dnia 12 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.10.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer 817, 824, 825, 826 Wolkowe oraz działkach prywatnych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 12 lipca 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Wolkowe, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 12 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.9.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działki numer 806 Wolkowe, działkach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie włączenia do drogi powiatowej oraz działkach prywatnych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 12 lipca 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Wolkowe, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 12 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.8.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy”. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek numer 1460/1, 1476, 1486, 1540/10, 1542/1 obręb Wydmusy, działkach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie włączenia do drogi krajowej oraz działkach prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 12 lipca 2022 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Wydmusy, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z gry  w tenisa ziemnego.

Szanowni Mieszkańcy!

Otrzymujemy od Was informacje o przypadkach kontroli pieców przez firmy zewnętrzne, które powołują się na pracowników Urzędu Miejskiego lub na współpracę z Gminą.

Informujemy, iż w chwili obecnej Gmina Myszyniec nie prowadzi żadnych kontroli pieców dotyczących ich klasy. W związku z tym prosimy o ostrożność!

Myszyniec, dnia 7 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez Pana Michała Marzec, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wolkowe o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanej do realizacji na działce numer 679/2 obręb 0014 Wolkowe, gmina Myszyniec, w dniu 7 lipca 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z postanowieniem Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.2.2022 z dnia 31 maja 2022 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o odziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Wolkowe, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 7 lipca 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Myszyniec, dnia 6 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.6.2022

Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 6 lipca 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie hodowli zwierząt (bydła mlecznego) w gospodarstwie rolnym o obsadzie docelowej do 77 DJP, w tym realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej (grupowej) dla bydła mlecznego o obsadzie docelowej do 77 DJP w systemie utrzymania ściołowym (głęboka ściółka)”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 6 lipca 2022 r. W przypadku zamiaru wniesienia odwołania stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zgodnie z 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostaje udostępniona od dnia 6 lipca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

Kochani jest nas już prawie 400 osób. Super zachęcam, aby zapraszać znajomych do grupy Licytacje.
Jak wiecie czas na zebranie pieniędzy na operację jest krótki dlatego DRUŻYNO Oliwierka zachęcam Was do włączenia się w zbiórkę i podjęcie działań.
Pierwsze co możesz zrobić jeśli same licytację nie są dla Ciebie, to możesz wpłacić pieniądze (symboliczne 5 zł) na zbiórkę na się pomaga i/lub udostępnić zbiórkę na swoim profilu i poprosić znajomych, aby wpłacili i udostępnili. Oli walczymy o Ciebie Maluchu na wielu polach - przede wszystkim modlitwą.
Ale Walczymy też o zasięgi w "internetach" dlatego udostępniajcie, zapraszajcie itp. Jeśli macie inne pomysły co można zrobić, aby pomóc Oliwerkowi to dawajcie znać jesteśmy otwarci.
Oto link do zbiórki raz jeszcze:

Myszyniec, dnia 5 lipca 2022 r.

IN.GP.6220.16.2022                                                                        

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2022 r. (uzupełnienie w dniu 5 lipca 2022 r.) na wniosek Gminy Myszyniec z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), czyli jako rozbudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, na tablicy informacyjnej miejscowości Krysiaki, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca

W tym wydaniu:
Inwestycje, przetargi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
Rodzinny Festyn „Zdrowa rodzina bez uzależnień”
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
Ośrodek Pomocy Społecznej
Klub Senior + w Myszyńcu Starym
Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Wydarzenia kulturalne RCKK
Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu
ALDO Bartnik Myszyniec
Wieści z gminy

Eugeniusz Chorążewicz z Myszyńca pasjonat kolarstwa w dniach 2-3 lipca 2022 r. wystartował po raz trzeci w ultramaratonie rowerowym na 610 km non-stop „Pierścień Tysiąca Jezior” w kategorii solo.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Gminą Myszyniec, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Starostwem Powiatowym w Ostrołęce  zorganizowało w dniach 25 VI. – 3 VII 2022 r. cykl imprez  pod nazwą „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy ", w ramach którego odbyły się następujące wydarzenia:

Myszyniec, dn. 01.07.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu
 

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.  wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości,

 • 6.2. pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 250827W,
 • 6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • 6.4.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2037,
 • 6.5.  zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok.

7.  Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/  Sławomir Archacki

 

 

 

 

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Załączniki


 

Burmistrz Myszyńca uprzejmie informuje, że  w 77  rocznicę wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  

dniu 1 sierpnia 2021r. o godz. 17.00

włączone zostaną na 1 minutę syreny alarmowe

w celu oddania hołdu bohaterom walczącym o wyzwolenie Warszawy z rąk okupanta niemieckiego.

  Myszyniec, 28.07.2021r.

 IN.GK.6322.1.2021

OBWIESZCZENIE

Zdjęcie domu w czasie burzyW związku z wystąpieniem na terenie gminy Myszyniec w dniu 9 i 17 lipca 2021r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, Burmistrz Myszyńca informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w  Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 12, parter budynku.

Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie.


Wnioski do pobrania w tut. urzędzie lub na stronie internetowej urzędu myszyniec.pl w zakładce „formularze do pobrania”.

Zaznacza się, że niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Termin składania wniosków do 5 sierpnia 2021r.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

 

/-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki:

 

 

 

 

Grafika z mapą powiatu ostrołęckiego

Mapka z lokalizacją ostrzerzeń dla powiatu ostrołęckiego

nauczyciel

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

- plastyka klasy: IV-VII – 2 godz.,

- muzyka klasy :IV-VII – 2 godz.,

- technika klasy: IV-VI – 3 godz.,

- informatyka klasy: VI-VIII – 3 godz.,

- psycholog: 2 godz.,

- pedagog: 2 godz.

 

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Czas zatrudnienia od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Składanie ofert do 15 sierpnia 2021 roku.

Kontakt tel. 698 760 225, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Myszyniec, dn. 26.07.2021 r.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Zaopiniowanie uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej.
 2. Aktualizacja planu pracy Komisji.
 3. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji:

 

 /-/  Marek Trzciński

 

 

Myszyniec, dn. 26.07.2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
  3. zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,
  5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Archacki

 

 Transmisja sesji:

W dniach 19-25 lipca 2021 r. w Multimedialnej Dzwonnicy w Myszyńcu odbył się cykl imprez pod nazwą „Myszynieckie Noce w dzwonnicy”.

Projekt „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”, to inicjatywa kulturalna, podczas której odtwarzane były dawne, zapomniane w większości tradycje i zwyczaje ludowe, które były realizowane w zabytkowych wnętrzach Myszynieckiej dzwonnicy

Cykl obejmował następujące wydarzenia:

 1. Nocne warsztaty malarskie w Dzwonnicy;
 2. Nocny Dzwonnik z Myszyńca (cykl konkursu bicia dzwonów);
 3. Noc poezji w Dzwonnicy;
 4. Nocne czuwania w Dzwonnicy;
 5. Koncert na zakończenie cyklu imprez.

 

Myszyniec, dnia 26 lipca 2021 r.

IN.GP.6220.24.2020.EK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 zwana dalej Kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Sovareto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Turystycznej 78, 26-067 Strawczynek, reprezentowanej przez członka zarządu – Pana Piotra Bielicza, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 274, obręb Cięćk”, w dniu 26 lipca 2021 r. wydano postanowienie o podjęciu zawieszeniu postępowania, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Na ww. postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Myszyńca

60fa96e73180b
60fa96e77c44f
Previous Next Play Pause
1 2

23 lipca 2021 w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę na wsparcie finansowe w wysokości 555 131,98 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Zdunek – Charciabałda. W podpisaniu umowy w zastępstwie Wojewody Pana Konstantego Radziwiłła uczestniczył Pan Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Myszyniec, dnia 08.07.2021 r.

 

IN.GP.6733.2.2021.MD

 

 

Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Myszyniec, z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, reprezentowanej przez Burmistrza Myszyńca, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„rozbudowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej

           

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/13, 76/12, 78/12, 80/4, 82/4, 86/29, 86/31, 86/33, 911/1, 86/37, 86/19 obręb 0007 Myszyniec, gm. Myszyniec.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z póżn. zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 Kpa informuję,  o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu 
800-1600. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:
800 -1600 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiegow Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
 2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie
 3. GP. aa.

Burmistrz Myszyńca

Bieg Tropem Wilczym to jedna z największych imprez sportowych w Polsce organizowana dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Ostrołęce odbędzie się ona w niedzielę 15 sierpnia 2021 r.

Start będzie miał miejsce w bramie przed budynkiem głównym Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. O godz. 12.00 odbędzie się bieg na dystansie 1 963 m (długość ta nawiązuje do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”), z kolei o 12.30 rozpoczną się zmagania na dystansie 5000 m.

Limit uczestników na dystansie 1 963 m wynosi 200 osób, a w biegu na dystansie 5 000 m – 150 osób. Aby wziąć w nim udział, wcześniej należy się zapisać. Należy to zrobić tutaj: https://zapisy.entretiming.pl/tropem-wilczym-ostro-eka-v5869

Tu też znaleźć można regulamin biegu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do wcześniejszych zapisów.

Opłata startowa dla uczestników, którzy chcą otrzymać pakiet startowy wynosi:

 • 1 963 m – 5 zł,
 • 5 000 m – dla uczniów i studentów do 26. roku życia – 10 zł, pozostałe osoby – 20 zł.

W skład pakietu startowego wchodzą: koszulki z wybranym wizerunkiem Żołnierza Wyklętego, poczęstunek, gadżety, pamiątkowy medal oraz profesjonalny pomiaru czasu.

Wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem rywalizacji muszą zgłosić się do biura zawodów przy ulicy Traugutta 19. Pakiety będą wydawane w dniach 12 i 13 sierpnia 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00 oraz 15 sierpnia w godzinach 8.00 – 15.00.

Organizatorem lokalnym biegu jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wszelkie pytania można kierować na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Impreza będzie dostosowana do obostrzeń epidemicznych obowiązujących w dniu biegu.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie pod Myszyńcem na niepowtarzalny Bieg Miodobrania Kurpiowskiego, w którym na każdego uczestnika czekają: słoik miodu pszczelego, pieczywo regionalne, pamiątkowy medal, okolicznościowe gadżety od sponsorów i słodki poczęstunek po biegu  oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.

Program minutowy:
sobota 28 sierpnia 2021 r.

08:00 - 09:30 praca Biura Zawodów
10:00 Start Biegu Głównego na dystansie 10 km
10:05 Start Biegów Dzieci

+/- 11:30 ostatni Uczestnik na mecie
12:00 Uroczysta dekoracja zwycięzców

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy i więcej informacji, znajdziecie Państwo klikając w poniższy link: Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2021

Myszyniec, dnia 19 lipca 2021 r.

IN.GP.6220.6.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa mostu w km 83+908 drogi krajowej nr 53 w m. Myszyniec”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia od dnia dokonania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 19 lipca 2021 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

 Burmistrz Myszyńca

ROLNIK LIDEREM BEZPIECZEŃSTWA

ostrzeżenie meteorologiczne

img_5667_normal
img_5662_normal
IMG_20210709_125506
IMG_20210709_125241
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 9 lipca 2021 roku w Kadzidle Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Gminy Myszyniec podpisała 5 umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”:

 • „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda”
 • „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe”
 • „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki”"
 • „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek
 • „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Białusny Lasek”

Każda z umów na kwotę 10 000,00 zł., łącznie Gmina Myszyniec otrzyma kwotę 50 000,00 złotych.

img_5667_normal
img_5662_normal
IMG_20210709_125506
IMG_20210709_125241
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 9 lipca 2021 roku w Kadzidle Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę o dzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym” na kwotę 75 019,00 zł.

img_5667_normal
img_5662_normal
IMG_20210709_125506
IMG_20210709_125241
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 9 lipca 2021 roku w Kadzidle Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę dotyczącą pomocy finansowej udzielonej Gminie Myszyniec, w formie dotacji celowej, na remont budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Myszyniec zwaną dalej „OSP” na kwotę 25 000,00 zł.

img_5667_normal
img_5662_normal
IMG_20210709_125506
IMG_20210709_125241
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 9 lipca 2021 roku w Kadzidle Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy  i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary” na kwotę 50 000,00 zł.

 

Gmina Myszyniec informuje,  iż do dnia 08.07.2021 r.  do szczepienia przeciw COVID-19 zgłosiło się 2972 mieszkańców w tym pełni zaszczepieni – 2507 osób  w grupie wiekowej:

12-19 lat -    74

20-39 lat -  572

40-59 lat -  1057

60-69 lat -  637

    70+ lat - 632

 

Przychodnie Lekarskie na terenie gminy Myszyniec przyjmujące zgłoszenie i wykonujące  szczepienia  przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 :

 • Przychodnia lekarska ul. Pawłowskiego 17 - tel. 29/760-35-40
 • Przychodnia Lekarska "Medical" ul. Sienkiewicza 1 – tel. 29/ 717 39 77 lub 516 325 522
 • Przychodnia Lekarska Jacek Krupski - Ul. dr. Pawłowskiego 15, 07-430 Myszyniec               29/ 717-05-77

Lub pacjent może zarejestrować się elektronicznie poprzez: e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Ponadto przypominamy, że istnieje możliwość dowozu mieszkańców  miasta i gminy do punktu szczepień w niżej wymienionych przypadkach:     

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

 • Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
 • Osoby powyżej 70 roku życia mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Po dokonaniu rejestracji i ustaleniu terminu szczepienia w Przychodni Lekarskiej,  osoby te  mogą skontaktować się osobiście lub telefonicznie  z koordynatorem z Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu pod nr. tel.  29/ 33-33-115 w godz. 8.00-15.30 w celu ustalenia szczegółów i  terminu dowozu.

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny

XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

 

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Odpocznij na Mazowszu”.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 • Odpocznij na Mazowszu – Aktywnie;
 • Odpocznij na Mazowszu – z pasją;
 • Odpocznij na Mazowszu – z Kulturą.

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Odpocznij na Mazowszu” w jednej z kategorii konkursowych. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy.

Z udziału w konkursie wyłącza się:

- osoby zajmujące się zawodowo fotografią;

- absolwentów uczelni plastycznych i filmowych z tytułem magistra bądź licencjata albo tytułem równorzędnym, potwierdzającym wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, a także nauczyciele akademiccy takich uczelni;

- osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;

- pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 16 lipca br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

 

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu i odpowiadać jednaj z trzech kategorii konkursu!

 

Z ilu etapów składa się konkurs?

Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze do 12 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata konkursu publiczności.

 

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda - w wysokości 2 000,00 zł - dla każdej z kategorii konkursowych;

II nagroda - w wysokości 1 500,00 zł - dla każdej z kategorii konkursowych;

III nagroda - w wysokości 1 000,00 zł - dla każdej z kategorii konkursowych;

Do trzech wyróżnień - po 800 zł każde;

Nagroda publiczności – internautów - w wysokości 1 000,00 zł.

Dodatkowo dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbędą się we wrześniu lub październiku br. Forma organizacji warsztatów (wyjazdowe lub on-line) będzie uzależniona od sytuacji i obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w kraju.

Co to jest nagroda publiczności?

Zwycięskie zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/xvi-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu.html .

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 616 i (22) 59 79 532 (pn. – pt. godz. 9 – 15) lub wysyłając pytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

W stworzeniu wymarzonej kompozycji fotograficznej  pomogą filmy edukacyjne, które będą pojawiały się na naszym FB - MazowszeSercePolski.

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca br.

 

Prognoza pogody

Polska wieś

XIII EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2021 R.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 695116110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można

Pliki do pobrania:

ostrzeżenie

Myszyniec, dnia 30.06.2021 r.

IN.GP.6733.6.2021.MD                                                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Myszyńca

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 07.05.2021 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Tomasza Samełko, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

„budowie sieci kablowej wielotorowej SN z infrastrukturą towarzyszącą, sieci kablowej wielotorowej nN, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci napowietrznej SN i nN
w m. Myszyniec oraz Myszyniec Stary”

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 749/4, 929, 749/10, 749/11 położonych w obrębie ewid. Myszyniec oraz  działek ozn. nr geod. 888/2, 887/3, 887/2, 888/1, 1076/1, 889, 890, 1077, 892, 893/9, 876/3, 893/5, 880/2, 880/1, 881/12, 879/10, 1075, 874, 1074, 857/4, 854/1, 1081, 1078, 968/1, 1079, 965/2, 1042/3, 288, 1062, 1067, 913, 1070 Myszyniec Stary, gm. Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
 2. GP. a/a.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest Gmina Myszyniec reprezentowana przez Burmistrza, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 77 21 141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu (w zakładce dot. przetwarzania danych/ RODO) oraz w sekretariacie.
 3. Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji wniosku a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust 2 lit c) lub e) RODO- obowiązek prawny lub zadanie realizowane w interesie publicznym.
 1. Przekazanie danych osobowych we wniosku wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
 1. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów tj. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 1. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 Pliki do pobrania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myszyniec, dnia 30.06.2021 r.

IN.GP.6733.7.2021.MD                                                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Myszyńca

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11.06.2021 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Tomasza Samełko, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

„budowie sieci kablowej wielotorowej SN z infrastrukturą towarzyszącą, sieci kablowej wielotorowej nN, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci napowietrznej SN i nN
w m. Myszyniec oraz Myszyniec Stary”

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 749/4, 929, 919/1, 1026, 914/6, 1024/31, 922, 807/3, 923, 837/2, 837/3, 598/2, 730, 920/5, 920/4, 588/5, 580, 558/4, 1044/1, 1029, 1053, 1038, 1077, 179/11, 180/5, 711/3, 711/6, 911/2, 870/59, 973, 363/2, 917, 711/7, 558/5, 807/5, 711/8, 974, 551, 570, 921/1, 921/5, 920/1, 366/3, 79/9, 79/2, 81/2, 83/3, 79/10, 1180, 78/9, 78/16 położonych w obrębie ewid. Myszyniec, gm. Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
 2. GP. a/a.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest Gmina Myszyniec reprezentowana przez Burmistrza, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 77 21 141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu (w zakładce dot. przetwarzania danych/ RODO) oraz w sekretariacie.
 3. Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji wniosku a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust 2 lit c) lub e) RODO- obowiązek prawny lub zadanie realizowane w interesie publicznym.
 1. Przekazanie danych osobowych we wniosku wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
 1. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów tj. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 1. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO)

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu (363.9kB) Zapisz dokument  
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO_konkurs_Zalesie (300.5kB) Zapisz dokument  
Komunikat w sprawie wyniku postępowania konkursowego (180.5kB) Zapisz dokument  

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach (364.7kB) Zapisz dokument  
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO_konkurs_Krysiaki (300.5kB) Zapisz dokument  
Komunikat w sprawie wyniku postępowania konkursowego (183.1kB) Zapisz dokument  
Informacja Burmistrza Myszyńca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach (189.2kB) Zapisz dokument  

Policjanci kontrolujący ludzi w parku

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu informuje, że

w ramach planu działania priorytetowego w okresie od dnia 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowane będą działania funkcjonariuszy policji mające na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań przez gromadzącą się młodzież polegającą na  spożywaniu alkoholu, niszczeniu mienia, wybrykach chuligańskich  oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego, które mają miejsce na terenie placu zabaw oraz parkingach przyległych do  obiektu  Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu.   

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie z dokumentacją inwestycji dotyczącej renowacji bazyliki mniejszej oraz XVIII-wiecznej dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Analiza dokumentacji pod kątem różnic pomiędzy powstałym wcześniej PFU dzwonnicy a projektem budowlanym.
 2. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

/-/  Zofia Bałdyga

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Myszyniec, dn. 30.06.2021 r.

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 lipca 2021 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Przedstawienie projektu planu pracy.
 2. Ocena dróg gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim – posiedzenie wyjazdowe.
 3. Ocena stanu technicznego obiektu „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie.
 4. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

Małgorzata Brodzik

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza oryginału dziennika budowy dotyczącego inwestycji – remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

3.   Analiza dokumentacji dotyczącej zakończenia inwestycji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

                                                         

Przewodnicząca Komisji:

Zofia Bałdyga

 

Informuję, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 143/20 Burmistrza Myszyńca w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 15 sierpnia 2020 r., w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek)  Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. pełniony będzie dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zgłaszania zgonów pod numerem telefonu: 691 471 441.

 

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski


Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. na parterze – holu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu* według podziału na poszczególne miejscowości:

- w poniedziałki - Zdunek, Białusny Lasek, Charciabałda, Świdwiborek, Wydmusy

- we wtorki – Wykrot, Drężek, Gadomskie

- w środy  - Wolkowe I i II, Cięćk, Niedźwiedź

- w czwartki – Krysiaki, Olszyny, Pełty, Zalesie

- w piątki  – Myszyniec, Myszyniec Stary, Myszyniec- Koryta, Zawodzie.

Wnioski będą przyjmowane codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W związku z pandemią COVD-19 prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności:

- zakrycie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy,

- dezynfekcja rąk ( przy wejściu dozownik z płynem).

 

 Pobierz:

 

* Z uwagi na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnioski będą przyjmowane według podziału na poszczególne miejscowości.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla rolników z terenu Gminy Myszyniec, pt.: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika”

Wnioski na świadczenia rodzinne, dobry start i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane od 03.08.2020 r. na parterze – holu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu według podziału na poszczególne miejscowości:


 • w każdy poniedziałek – Zdunek, Białusny Lasek, Charciabałda, Świdwiborek, Wydmusy
 • w każdy wtorek- Wykrot, Drężek, Gadomskie
 • w każdą środę- Wolkowe I i II, Cięćk, Niedźwiedź
 • w każdy czwartek- Krysiaki, Olszyny, Pełty, Zalesie
 • w każdy piątek- Myszyniec, Myszyniec Stary, Myszyniec Koryta, Zawodzie

Wnioski będą przyjmowane codziennie w godzinach 8.00- 16.00 (środa 8.00- 17.00,  po godz. 16.00 wnioski bedą przyjmowane bez podziały na miejscowości).

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności – dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

 

 

 

Szanowni Państwo

Chcemy poinformować, że Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa S.A. organizuje cykliczne wideokonferencje informacyjne na temat Polskiej Strefy Inwestycji.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Polska Strefa Inwestycji to rządowy program wspierania nowych inwestycji, w ramach którego przedsiębiorcy przeprowadzający nowe inwestycje mogą skorzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Ten program pomocowy ma charakter powszechny co oznacza, że każda nowa inwestycja spełniająca określone prawem kryteria może zostać objęta wsparciem niezależnie od tego kto i gdzie ją przeprowadza. Polska Strefa Inwestycji zastąpiła program Specjalnych Stref Ekonomicznych i posiada wszystkie ich zalety a dodatkowo, w nowym programie wprowadzono między innymi szereg rozwiązań dostosowujących go do zmian zachodzących na rynku gospodarczym oraz poprawiających dostępność oferowanej pomocy.


Wspomniane wcześniej wideokonferencje odbywają się w każdy czwartek sierpnia i września 2020 r. o godzinie 10:00. Aby poznać szczegółowe informacje o Polskiej Strefie Inwestycji wystarczy zarejestrować się na wybrany przez siebie dogodny termin a następnie dołączyć w określonym terminie do spotkania. Formularz rejestracyjny (jak i inne informacje na temat PSI) jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.wmsse.com.pl/webinaria/.

Dołączenie do konferencji jest bardzo łatwe – w określonym terminie wystarczy kliknąć w link przesłany na adres email podany w trakcie rejestracji lub sam link skopiować do paska adresu przeglądarki internetowej a następnie akceptować pojawiające się komunikaty. Wymagania sprzętowe są niewielkie – do interaktywnego uczestnictwa wystarczy komputer z dowolnym systemem operacyjnym wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową oraz dostęp do internetu. W przypadku gdy ktoś nie chce aktywnie uczestniczyć w spotkaniu wystarczy komputer wyposażony w głośniki.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

22 lipca 2020 roku Pani Maria Turek zakończyła pracę w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Z okazji przejścia na emeryturę pracownicy złożyli Pani Marii serdeczne życzenia realizacji dalszych planów, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej: wnioski o rekompensaty od 24 lipca

Od 24 lipca do 30 lipca 2020 r. armatorzy statków rybackich, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane koniecznością zaprzestania połowów
w związku z epidemią COVID-19, mogą składać w
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie.

Pomoc jest realizowana w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie połowów ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19.

Wysokość wsparcia za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej, trwającej
nie mniej niż 14 dni, zależy od długości całkowitej statku armatora i wynosi:

 • poniżej 10 m – 950 zł;
 • od 10 m do 11,99 m – 1 050 zł;
 • od 12 m do 18 m – 1 450 zł;
 • od 18,01m do 24 m – 1 750 zł;
 • powyżej 24 m – 2 250 zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej).
Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji:  na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

IMG_20200717_120537
IMG_20200717_120502
IMG_20200717_120539
IMG_20200717_120803
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

17 lipca 2020 r. w Ostrołęce w siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji:

Pierwsza na zadanie w ramach programu ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”- Gmina Myszyniec otrzymała środki w wysokości 120 000,00 zł na zadanie: Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyniec. Zadanie zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r.

Druga dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myszyniec. Gmina Myszyniec otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł. na zadanie pod nazwą:  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Myszyniec.

Trzecia na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na kwotę 588 000,00 zł. Pieniądze zostaną przekazane w trzech transzach. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.08.2020 r. do 30.05.2021 r.

Umowy zostały podpisane przez Pana Marszałka Adama Struzika oraz przez  Panią Elżbietę Abramczyk- Burmistrza Myszyńca przy kontrasygnacie Pani Agaty Anny Kobus- Skarbnika Gminy Myszyniec.

 

IMG_20200717_120537
IMG_20200717_120502
IMG_20200717_120539
IMG_20200717_120803
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Gmina Myszyniec pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie  zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu. Umowa została zawarta w dniu 17 lipca 2020 roku pomiędzy „Województwem”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Gminą Myszyniec reprezentowaną przez Burmistrz Myszyńca przy kontrasygnacie skarbnika gminy. 


Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 7 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej miastom i gminą na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

Zgodnie z ww. przyjętym zadaniem pomoc jest skierowana do gmin, na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, które uzyskały zapewnienie dofinansowania lub już uzyskały dofinansowanie ze środków budżetu Państwa lub NFOŚiGW/WFOŚiGW i w połączeniu ze środkami z innych źródeł daje gwarancję dokonania zakupu przedmiotowego samochodu" w tej grupie znalazła się również  gmina Myszyniec oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu.

 

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Łączy nas Mazowsze”. Liczymy na kreatywność uczestników konkursu. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

 

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że organizowane są kolonie dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych do końca 2004 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS.

Zostało jeszcze tylko 8  wolnych miejsc.

 

 

 


Turnus

– w dniach 22.08.2020 r. – 31.08.2020 r. nad morzem w miejscowości Rzucewo. Dopłata wynosi 400,00 zł.

 


Istnieje możliwość wyjazdu dziecka, którego rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS – koszt wyjazdu 1150,00 zł.

 

Zapisy oraz opłaty przyjmowane są do 13 lipca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30. 

Tel. 29/77 21 141 wew.31.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

DSC_0293 (1)
DSC_0297
DSC_0301
Previous Next Play Pause
1 2 3

W dniu 6  lipca 2020r.  Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy  Pani Agaty Anny  Kobus podpisały umowę  na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Celem programu jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności jak i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

Na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Myszyniec otrzyma wsparcie  w wysokości  46 565,00 zł.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej
http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

 • celów współpracy - § 2 programu,
 • zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 • form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 • priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
 • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
 • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

Pobierz:

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków
o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw. „Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody Polskie.

Pierwsze szkolenie online, które odbędzie się we wtorek 7 lipca, kierowane jest do rolników z pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Prowadzone będzie z centrali ARiMR z udziałem grona ekspertów. Dzień później, 8 lipca w webinarium będą mogli wziąć udział rolnicy
z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego; 9 lipca – mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego,
a 10 lipca – pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W puli tematów, które zostaną omówione podczas szkolenia, znalazły się programy pomocowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem rolników, stąd potrzeba uzyskania o nich szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek, jak skutecznie sięgnąć po wsparcie finansowe z tych programów. A są to m.in.: Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze d – nawadnianie, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

By wziąć udział w szkoleniu online, trzeba skorzystać z aplikacji ZOOM. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom ARiMR
za pośrednictwem skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego. Wyjątkowego 

i szczególnie trudnego ze względu na epidemię koronawirusa, przez którego uczniowie przez długi czas kontynuowali naukę w sposób zdalny.

Rozdanie świadectw odbyło się w warunkach szczególnych. Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk wręczyła Nagrody Burmistrza Myszyńca dla uczniów z naszej gminy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

Wyróżnieni zostali:

 • z Publicznej Szkoły Podstawowej im Kazimierza Stefanowicza
  w Myszyńcu:

- Kociński Kacper kl. Vc

- Dąbrowska Patrycja kl.VIIIc

- Tabaka Paweł kl. IVb

- Brodzik Anastazja kl. Va

- Domian Julia kl. Vc

- Gieryk Aleksandra kl. Vc

 • z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych

- Grudziądz Kinga kl. IV

- Łukasiak Aleksandra kl. VIII

 • z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego
  w Wykrocie

- Lipka Natalia kl. V

- Parzych Franciszek kl. VI

 • z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach

- Łachacz Łucja kl. IV

- Duda Martyna kl. VIII

5)  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach

 - Jurczyk Julian kl. VII

6)  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

 - Gnatkowska Kamila kl. V

 - Samsel Dominika kl. V

7)  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu

      - Zera Karolina Klaudia kl. VIII

      - Bakuła Amelia kl. VII

Gratulujemy uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że organizowane są kolonie dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych do końca 2004 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS.

 


Turnus I

- w dniach 31.07.2020 r. – 09.08.2020 r. w górach w miejscowości Biały Dunajec. Opłata wynosi 400,00 zł.

 

Turnus II

– w dniach 22.08.2020 r. – 31.08.2020 r. nad morzem w miejscowości Rzucewo. Dopłata wynosi 400,00 zł.

 


Istnieje możliwość wyjazdu dziecka, którego rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS – koszt wyjazdu 1150,00 zł.

 

Zapisy oraz opłaty przyjmowane są do 13 lipca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30. 

Tel. 29/77 21 141 wew.31.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

W okresie od października do czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach realizowany był projekt „Zabawka z sercem” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Projektanci Edukacji” realizowanego przez wyd. Nowa Era. Wzięli w nim Nauczyciele, Uczniowie oraz Społeczność Lokalna. Konkurs podzielony był na dwa etapy: opracowanie i zgłoszenie projektu, głosowanie internautów oraz realizacje projektu zakończoną podsumowaniem na oficjalnej stronie www.projektanciedukacji.pl. Pomysł projektu opracowany przez nauczycielkę Justynę Śniadach oraz podjęte już działania zostały docenione przez |Kapitułę Konkursową, która przyznała mu Grant Jury na realizację zaplanowanych działań.

 Akcję promocyjną i działania na pełną skalę rozpoczęliśmy już w październiku. Od stycznia trwał II etap konkursu oraz wprowadzanie w życie kolejnych punktów projektu. Wszyscy przystąpili do akcji szycia zabawek dla wychowanków pobliskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni. Powstało niemal 70 unikatowych własnoręcznie wykonanych przez Uczniów, Wychowawców, Rodziców oraz Przyjaciół Projektu maskotek. Zostaną one wręczone dzieciom w nowym roku szkolnym. Kolejna inicjatywa to akcja „Serce na dłoni”. Jej ideą było szycie serc oraz loteria – losowanie wskazówek, komu można je podarować. Ideą akcji było skłonienie do refleksji, jak wiele osób, o których na co dzień zapominamy, czeka na miły gest z naszej strony.

Wybuch pandemii i zamknięcie placówek oświatowych nie zatrzymał realizacji zaplanowanych działań. Powstał profil na Facebooku „Zabawka z sercem”, który na bieżąco śledził kolejne kroki jego uczestników, promował projekt i zyskał bardzo duże grono sympatyków w całym kraju. Pokazywał młode talenty, a dorosłym dawał wytchnienie od codziennych trosk. Był platformą do spotkań miłośników twórczej pracy, rękodzieła i tradycji. Funpage promował realizowany w starszych klasach projekt „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie”. W ramach współpracy zorganizowano szereg konkursów: „Pisanka wielkanocna”, „Śladami Kurpiów”, „Kurpie od kuchni, w pieśni i w gadce”. Nagrody dla laureatów zostały uroczyście wręczone przez panią Dyrektor na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Jesteśmy szczególnie dumni, że Kapituła Konkursowa doceniła projekt spośród 168 zgłoszonych z całego kraju na jego I etapie. Oba realizowane pomysły przystąpiły do konkursu na II etapie, a efekty pracy można znależć na oficjalnej stronie: www.projektanci.pl. Placówka otrzymała certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 2020 roku” za podejmowanie ambitnych wyzwań edukacyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie pasji i twórcze doskonalenie kompetencji XXI wieku. Nauczyciele koordynujący i wspomagający projekt otrzymali dyplomy od wyd. Nowa Era, które pani dyrektor Izabela Drężek  wręczyła na uroczystości zakończenie roku szkolnego.

Zachęcamy do odwiedzenie profilu pod nazwą „Zabawka z sercem” na Facebooku: https://www.facebook.com/Projekt-edukacyjny-Zabawka-z-sercem-110050430617842/?modal=admin_todo_tour

. Na Youtube znajduje się  prezentacja multimedialna podsumowująca działania projektowe:

Jest tam też filmik prezentujący wszystkie wykonane zabawki:

 Opracowała: Justyna Śniadach

IMG_20200630_080216_resized_20200630_082900049
IMG_20200630_080348_resized_20200630_082818885
IMG_20200630_080512_resized_20200630_082730896
IMG_20200630_080527_resized_20200630_082702690
IMG_20200630_080626_resized_20200630_082626245
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Myszyniec będące w Krajowym systemie Ratownictwa Gaśniczego zostały wyposażone w środki ochrony osobistej do przeciwdziałania COVID-19 .

Środki zostały  zakupione przez Województwo Mazowieckie.

Oficjalne przekazanie otrzymanych środków ochrony osobistej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu oraz Ochotniczej  Straży Pożarnej w Wydmusach  nastąpiło w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

95237791-135889154700636-37138
95366846-135888761367342-40212
95632150-135888878033997-96434
95669848-136437254645826-13220
95884945-135888838034001-18929
99120456-143087317314153-14461
101459864-1150348151996817-310
dsc-0866
dscn4392
dscn4735
dscn4766_1
img-20200626-100956
img-20200626-101736
img-20200626-103757
img-20200626-110523
img-20200626-111605
okladka_18
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

W okresie od października do czerwca roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach realizowano projekt „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie”. Jego koordynatorem była nauczycielka Bożena Mróz, która po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Projektanci Edukacji” realizowanego przez wyd. Nowa Era. Wzięli
w nim uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi Wydmusy. W ramach konkursu pomysłodawczyni opracowała i zgłosiła autorski pomysł. Kolejnym  krokiem było głosowanie internautów na najlepszy pomysł, w którym wzięli udział Uczestnicy oraz Przyjaciele Projektu. Trzeci etap to właściwa realizacja projektu zakończona podsumowaniem na oficjalnej stronie www.projektanciedukacji.pl.

Realizacja projektu rozpoczęła się wraz z końcem września i trwała do czerwca. Uczestnicy: dzieci, wychowawcy i rodzice wzięli udział w szeregu warsztatów prowadzonych ze znakomitymi twórcami ludowymi tutejszego regionu. W 2019 roku były to: warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” organizowane przez RCKK Myszyniec, warsztaty „Haftu krzyżykowego i motywów kurpiowskich” z uczestniczkami programu „Bon dla Seniora 50 plus” oraz warsztaty „Wykonywania wycinanek kurpiowskich i ozdób bożonarodzeniwych” z wielokrotnie nagradzaną twórczynią ludową, panią Marianną Marchewką. W styczniu naszą szkołę odwiedziła p. Elżbieta Prusaczyk, twórczyni ludowa z Tatar, która poprowadziła warsztaty „ Pieczenia fafernuchów”. Uczestnicy: Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice przystąpili do akcji szycia zabawek dla wychowanków pobliskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni. W planach było również odwiedzenie pobliskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku, które przerwała pandemia koronawirusa oraz zamknięcie placówek oświatowych. Zaplanowane działania nie zostały  przerwane, a projekt zaczęto realizować zdalnie. Powstał profil „Zabawka z sercem” na Facebooku, który promował realizowane w naszej szkole projekty. Był odskocznią od szarości codziennego życia w okresie „kwarantanny”, miejscem spotkań miłośników rękodzieła. Promował tradycje tutejszego regionu oraz pasje rękodzielnicze. Powstał post „Śladami Kurpiów”, a w nim galeria prac prezentujących życie i tradycje mieszkańców Puszczy Zielonej wraz z komentarzami. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Pisanka wielkanocna” oraz „Kurpie od kuchni, w pieśni i w gadce”. Dzieci miały szansę zaprezentować gadkę, wiersz lub pieśń kurpiowską. Były one na bieżąco publikowane na profilu na Facebooku.

Za realizację projektu „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie” nasza szkoła została wpisana na Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji. za podejmowanie ambitnych wyzwań edukacyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie pasji i twórcze doskonalenie kompetencji XXI wieku. Nauczycielka koordynująca projekt, pani Bożena Mróz, otrzymała dyplom od wyd. Nowa Era za inspirowanie uczniów do podejmowania ambitnych wyzwań edukacyjnych. Pani dyrektor, Izabela Drężek,  wręczyła go na uroczystości zakończenie roku szkolnego.

Zachęcamy do odwiedzenie profilu, który promuje realizację projektu „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie” na Facebooku oraz śledzi kolejno podejmowane działania: https://www.facebook.com/Projekt-edukacyjny-Zabawka-z-sercem-110050430617842/?modal=admin_todo_tour. Są tu również opublikowane nagrania pieśni, gadek oraz wierszy w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na Youtube znajduje się  prezentacja podsumowująca działania projektowe: https://www.youtube.com/watch?v=4MjUqQiNjHs. Zachęcamy do jej obejrzenia.

 

                                                                                                            Opracowała: Justyna Śniadach

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie dotyczące treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania. W związku z wydanym zarządzeniem 1 sierpnia o godz. 17.00 na terenie województwa mazowieckiego zawyją syreny alarmowe.

Test wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania zbiegnie się z uczczeniem 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał alarmowy będzie nadawany przez minutę.

Przypominamy, że 1 sierpnia przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00, w godzinę wybuchu zrywu, syreny alarmowe będą rozbrzmiewać w całej Polsce.

Uczcijmy wspólnie minutą ciszy pamięć o bohaterach powstania i ofiarach wśród ludności cywilnej - przypomina Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Szanowni Państwo,       
zachęcamy do udziału w konkursie “Czytelmistrz 2020”, organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie wraz z gminą Wieruszów i Starostwem Powiatowym w Wieruszowie.

 

Konkurs „Czytelmistrz 2020” to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki. Jest autorskim pomysłem burmistrza Wieruszowa oraz dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa.      

W pierwszej edycji hasło przewodnie konkursu brzmi „Wolność od deski do deski”. Temat przewodni wybrany został, by uczcić 30. rocznicę pierwszych, wolnych demokratycznych wyborów w Polsce, obalenie komunizmu w Polsce i wielu innych przemian, do których doszło w konsekwencji działań Polaków w 1989 roku.     
Tematyka konkursu nawiązuje do ogólnie pojętej wolności. Słowo wolność ma ogromną moc i szerokie znaczenie– zupełnie jak proponowana lista książek konkursowych. Bogaty wachlarz tematyki, bohaterów i wydarzeń mają za zadanie nieść przekaz i symbolikę wolności. Poprzez taki dobór literatury konkursowej chcemy pokazać jak wiele twarzy, punktów widzenia i znaczenia ma wolność. Jak szeroko możemy rozumieć i dowolnie interpretować to słowo. Stąd właśnie wynika różnorodność doboru repertuaru konkursowego.     
Zapraszamy Państwa do wspólnego celebrowania wolności poprzez udział w naszym konkursie. Wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursowym, przeczytać książki z proponowanej Państwu listy i wysłać do nas swoje zgłoszenie.     

 

Organizatorzy przewidują dla najlepszych uczestników konkursu, bez względu na miejsce  zamieszkania nagrody za zajęcie       
I miejsce- 7.000 zł brutto*       
II miejsce- 3 500 zł brutto*       
III miejsce- 2 000 zł brutto  


Do zobaczenia w maju 2020 w Wieruszowie!      

Regulamin ogólnopolskiego konkursu wiedzy z treści książek ”Czytelmistrz 2020” ph. „Wolność od deski do deski” (pdf)

Załącznik 1 – Lista książek konkursowych (pdf)

Załącznik 2 – Karta zgłoszenia (pdf)

 

Więcej informacji:       
https://www.facebook.com/events/400303454176170/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1561551025398776       
http://czytelmistrz.mgbp-wieruszow.pl/o-konkursie/ 

Z okazji Święta Policji, życzę wszystkim Policjantkom i Policjantom wielu zawodowych sukcesów, bezpiecznej pracy - służby i satysfakcji z realizowanych zadań.

Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i pomyślności w życiu osobistym.

Lokalnie - dziękuję wszystkim, na czele z Komendantem, za życzliwość, dobrą współpracę i wsparcie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec,
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
  3. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
  4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  5. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  6. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2024,
  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Sławomir Archacki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał na VI sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                Przewodniczący Komisji:

                                                           /-/Marek Trzciński

 

Dnia 22 lipca 2019 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę o dofinansowanie z Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego  z p. Elżbietą Lanc i p. Janiną Orzełowską na przygotowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszyniec”. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 w wysokości 7 500,00 zł.

Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, w tym również dotyczy to gminy Myszyniec.

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez wybranie lub kliknięcie w poniższy odnośnik

https://forms.gle/ezdaWvFmo21CGRbu5

Festyn w Ćięćku - 2019Show Gallery

W niedzielę 14.07.2019 r. na boisku przy byłej szkole w Cięćku odbył się festyn połączony z turniejem piłki nożnej o Puchar Burmistrza Myszyńca. W turnieju wzięło udział 6 drużyn piłkarskich. Na zakończenie Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk osobiście wręczyła puchary za najlepsze osiągnięcia. Wśród uczestników festynu wylosowano rower, przekazany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Zwycięzcę wylosował radny powiatu ostrołęckiego pan Tadeusz Lipka, będący również wicedyrektorem WORD w Ostrołęce, a nagrodę wręczył radny województwa mazowieckiego pan Mirosław Augustyniak.

OGŁOSZENIE O PRACY – SZKOŁA W ZALESIU

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu poszukuje nauczycieli i specjalistów do prowadzenia zajęć:

 • informatyka klasy IV-VIII – 5 godz.,
 • psycholog – 2 godz.,
 • pedagog – 2 godz.

 

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Czas zatrudnienia od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Składanie ofert do 31 lipca 2019 roku.

Kontakt tel. 669 280 669,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

OGŁOSZENIE O PRACY – SZKOŁA W WYKROCIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • biblioteka – 2 godz.,
 • pedagog - 2 godz.,
 • psycholog – 2 godz.

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Czas zatrudnienia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Składanie ofert do 31 lipca 2019 roku.

Kontakt tel. 509 290 995, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O PRACY – SZKOŁA W WYDMUSACH

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • muzyka klasy IV-VII – 2 godz.,
 • technika klasy IV-VI – 3 godz.,
 • psycholog 2 godz.,
 • pedagog 2 godz.

 

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Czas zatrudnienia od 01.09.2019r. do 31.08.2020r.

Składanie ofert do 31 lipca 2019 roku.

Kontakt tel. 698 760 225, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

OGŁOSZENIE O PRACY – SZKOŁA W WOLKOWYCH

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • Język polski – 5 godz.,
 • Psycholog – 2 godz.,
 • Pedagog – 3 godz.

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Czas zatrudnienia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Składanie ofert do 31 lipca 2019 roku.

Kontakt tel. (29) 77 21 039, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O PRACY – SZKOŁA W OLSZYNACH

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • muzyka klasy IV-VII – 2 godz.,
 • edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII – 1 godz.,
 • wiedza o społeczeństwie klasa VIII – 2 godz.,
 • plastyka klasy IV-VII – 2 godz.,
 • technika klasy IV-VI – 3 godz.,
 • pedagog – 2 godz.,
 • psycholog – 2 godz.

 

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Czas zatrudnienia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Składanie ofert do 31 lipca 2019 roku.

Kontakt tel. 519 184 225, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O PRACY – SZKOŁA W KRYSIAKACH

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach informuje o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli z następujących przedmiotów:

 • muzyka kl. IV-V – 1 godz.;  kl. VI-VII- 1 godz.
 • przyroda kl. IV- 2 godz.
 • edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII – 1 godz.
 • wychowanie do życia w rodzinie kl. IV-V-VI- 19/rok; kl. VII-VIII- 19/rok.
 • psycholog – 2 godz.
 • pedagog – 2 godz.
 • geografia kl. V- 1 godz.; kl. VI- 1 godz.; kl. VII- 2 godz.; kl. VIII - 1godz.
 • informatyka kl. III-VIII- 6 godz.

 

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Czas zatrudnienia od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

Składanie ofert do 31 lipca 2019 roku.

Kontakt: szkoła w Krysiakach tel. (29) 59 40 567, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

02 lipca 2019 r. swoje święto obchodziła urodzona 100 lat temu Pani Antonina Pliszka z gminy Czarnia. Uroczystość odbyła się w domu jubilatki, gdzie towarzyszyła jej najbliższa rodzina, przyjaciele oraz władze samorządowe. Obecni byli: Pani Agnieszka Krzepińska – zast. Kierownika Delegatury MUW w Ostrołęce, Pan Tomasz Posmyk kierownik Placówki Terenowej KRUS w Myszyńcu, Pan Marek Piórkowski Wójt Gminy Czarnia, Pani Elżbieta Abramczyk Burmistrz Myszyńca, Pani Krystyna Skorupska Kierownik OPS w Czarni. Uroczystość uświetnił zespół folklorystyczny „Carniacy” grając i śpiewając pieśni kurpiowskie.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

 • celów współpracy - § 2 programu,
 • zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 • form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 • priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
 • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
 • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

5 lipca w Urzędzie Gminy Rzekuń, Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i skarbnik gminy Agata Kobus podpisały umowy na pomoc finansową ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „MIAS” Mazowsze 2019r. Gmina Myszyniec składała 5 wniosków i otrzymała 5 dotacji dla sołectw: Pełty, Białusny Lasek, Niedźwiedź, Świdwiborek i Olszyny.

Teatr Animacji 2019Show Gallery

W pierwszą sobotę lata 29.06.2019 r. od godziny 16:00 do późnych godzin wieczornych w Amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu po kolejny odbył się wędrujący festiwal sztuki "Karawana Europa". Najwięcej atrakcji było przygotowanych dla najmłodszych uczestników. Były gry, zabawy, tańce, teatrzyk dla dzieci pt "Bajka samograjka". Każdy z uczestników warsztatów i zabaw dla dzieci otrzymał upominek, niejednokrotnie samodzielnie wykonany. Starsi uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach "Moja historia" i obejrzeć pokaz po warsztatowy przedstawiający legendę powstania Myszyńca. Na zakończenie zaprezentował się teatr MIMO ze sztuką "W niemym kinie". Wspaniała scenografia i gra aktorska zachwyciła wszystkich widzów. Karawana Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji jest projektem realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. RCKK w Myszyńcu było współorganizatorem w/w imprezy.

GMINA MYSZYNIEC ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W NOWYM PROJEKCIE NA WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ MONTAŻEM INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNYCH LUB SOLARNYCH

W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Pod działanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 24 czerwca 2019 r. będą trwały zapisy mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe o niskiej sprawności energetycznej na nowe kotły na biomasę (pellet) wraz z instalacjami fotowoltaicznymi lub solarnymi. W tym czasie wszystkie zainteresowane osoby (również te, które zgłosiły już chęć uczestnictwa w projekcie wpisując się na listę chętnych), które chciałyby wymienić urządzenie grzewcze oraz mieć w gospodarstwie instalację fotowoltaiczną lub solarną proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, parter).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Myszyniec będące właścicielem lub posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.
 2. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Myszyniec. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia umowy określającej warunki wykonania instalacji na nieruchomościach mieszkańców.
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia oraz umowę wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych). Warunkiem udziału w gminnym projekcie będzie podpisanie przez mieszkańców obu tych umów. O terminie ich podpisania mieszkańcy zostaną powiadomieni w późniejszym czasie.

 INFORMACJE DODATKOWE

 1. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 2. W przypadku montażu kolektorów lub ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
 3. Wsparcie może zostać udzielone na wymianę kotłów, które są wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnegoani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej  - 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
 5. Liczba osób w projekcie jest ograniczona około 40 osób.
 6. Maksymalna wartość dofinansowania projektu z EFRR – 1 500 000,00 zł.
 7. Planowany termin realizacji projektu przewidziany do końca 2022  roku.

Burmistrz Myszyńca informuje, że od dnia 27 sierpnia 2018 

Urząd Miejski w Myszyńcu będzie czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

 Wkrótce w Myszyńcu przy ul. Kolejowej wybudowany zostanie punkt selektywnego zbierania odpadów. Prace budowlane obejmą wykonanie m.in. budynków, ogrodzenia, placu na gromadzenie odpadów, boksów, wiat magazynowych, kontenerów, a także dróg i placów wewnętrznych. Wybudowany zostanie zbiornik retencyjny na wody opadowe i separator oraz sieci – wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także instalacje elektryczne i monitoring. Budowa punktu przełoży się na zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, a przez to zmniejszy się ilość składowanych odpadów komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia ograniczy powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów.

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu

 

Beneficjent: Gmina Myszyniec

Całkowita wartość projektu: 567 546,60 zł

Kwota dofinansowania: 397 282,62 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

img-3776
img-3771
img-3821
Previous Next Play Pause
1 2 3

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 3 Regulaminu z dnia 5 czerwca 2018 r. dot. działania terenowych komisji  w sprawach oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach  rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. Burmistrz  Myszyńca  informuje  producentów rolnych, których uprawy, w szczególności zboża jare, zboża ozime, łąki i pastwiska zostały dotknięte suszą. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Sala Narad w dniach od 12 lipca do 20 lipca 2018 roku. 

W związku z awarią centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu uprzejmie informujemy, że przez kilka dni mogą występować znaczne utrudnienia w kontakcie telefonicznym.

Niestety nie udało się szybko usunąć awarii. Prace nad naprawa centrali trwają dalej. Uruchomiliśmy bezpośrednie numery do poszczególnych wydziałów naszego urzędu.

Poniżej zamieszczamy obowiązujące numery telefonów

29 772 11 41 - sekretariat

29 772 10 12 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

29 772 11 06 - Urząd Stanu Cywilnego

29 772 10 52 - Podatki i opłaty lokalne

29 77 211 48 - Stanowisko pracy d/s obronnych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy można załatwiać osobiście lub drogą mailową.


Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Myszyńcu  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Myszyniec i Czarnia

na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze    

które odbędą się w dniu 8 lipca 2018 r. (niedziela)

na Stadionie Miejskim w Myszyńcu (ul. Dzieci Polskich).

W zawodach będą brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Myszyniec i gminy Czarnia.

Planowane rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00.

 

Liczymy na niezawodne przybycie sympatyków pożarnictwa oraz gorący doping i kibicowanie swoim jednostkom OSP.

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”41 Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

 

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

 

25 czerwca br. cztery uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach wraz z Panią Dyrektor uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej przez biuro Senatora RP Roberta Mamątowa. Pojechali na nią laureaci i uczestnicy ogólnopolskiego konkursu „Orzeł biały – nasza duma” organizowanego pod patronatem marszałka Senatu. Konkurs jest częścią obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W planie wycieczki było zwiedzenie gmachu Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski. Całej podróży towarzyszyła wielka ciekawość tych szczególnych miejsc dla naszej Ojczyzny oraz poczucie wyróżnienia. Aby dostać się do parlamentu, musieliśmy przejść przez biuro przepustek oraz bramki  kontrolne. Pani przewodniczka przybliżyła nam historię polskiego parlamentu, wyjaśniała, jak funkcjonuje współczesny parlament, jak powstaje ustawa oraz zapoznała  z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów.  Zwiedzaliśmy, m.in.: salę obrad plenarnych izby wyższej, senackie kuluary, sale posiedzeń komisji, słynny hol i schody, na których przeważnie politycy udzielają wywiadów. Niestety nie udało nam się spotkać znanego polityka.

Serdecznie dziękujemy za taką miłą i niezapomnianą formę nagrody dla uczestników konkursu.

Galeria

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej szkole Podstawowej w Wydmusach odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt : „Las -miejscem życia roślin i zwierząt. Jestem jego przyjacielem.   W miesiącu kwietniu bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół z obszarów wiejskich pt. „Misja Przyroda” (nagroda główna 3 dniowy pobyt nad Morzem Bałtyckim). Warunkiem przystąpienia do konkursu było napisanie listu intencyjnego, tzw. roboczą wersję projektu. Pani Bożena Mróz, nauczycielka przyrody, opracowała projekt edukacyjny pt. „Las – miejscem życia roślin i zwierząt. Jestem jego przyjacielem”. Projekt został pozytywnie zaakceptowany przez komisję konkursową i uczniowie PSP w Wydmusach (klasy IV- VI) zostali zaproszeni do realizacji projektu wraz z innymi pięćdziesięcioma szkołami z całego  kraju.

22 czerwca 2018 roku pożegnaliśmy absolwentów Publicznego Gimnazjum w Wolkowych. Pełniąca obowiązki dyrektora, pani Hanna Brodowska i Grono Pedagogiczne życząc wielu sukcesów w dalszej drodze edukacyjnej, zwrócili uwagę na bezpieczne spędzenie wakacji i szczęśliwy powrót do szkoły.

Galeria:

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

8 czerwca uczniowie klas 0 -III wyjechali do Kadzidła na warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”. Celem wycieczki było poznanie tradycji i zabytków kultury kurpiowskiej. Na uczniów czekali twórcy ludowi i stoiska, przy których można było poznać dawne zawody i zajęcia Kurpiów. Dzieci chętnie przemieszczały się od stoiska do stoiska i z zainteresowaniem obserwowały malowanie pisanek, robienie świec z wosku, kręcenie kwiatów, lepienie byśków z ciasta, wyplatanie koszyków z wikliny, rzeźbienie w mydle. Same wykonywały  lalki ze szmatek , lepiły byśki i obsługiwały żarno. Na scenie uczyły się tańców kurpiowskich.  Zadowoleni, z zakupionymi pamiątkami, wróciły do szkoły.

 Galeria:

1
35434944_2079649645646972_4586218382780530688_n
35464018_2079649495646987_697492423898562560_n
35476220_2079653048979965_9200361448918745088_n
35485139_2079652985646638_8647847613191684096_n
35486508_2079649945646942_272481860653678592_n
35487998_2079653378979932_1650596184286298112_n
35507236_2079650875646849_6681766856740569088_n
35509227_2079650272313576_3561227774779719680_n
35511202_2079652908979979_7574939854660698112_n
35519211_2079649315647005_6911958064216145920_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 czerwca 2018 roku odbył się IV Rodzinny Festyn  Profilaktyczny pod hasłem ,,Zdrowa rodzina bez uzależnień” zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej i Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Po uroczystej mszy świętej w Bazylice Mniejszej i przemarszu ulicami Myszyńca do amfiteatru RCKK, nastąpiły różnorodne atrakcje, min.: prezentacje sceniczne (czirliderk, zespołu ,,Kurpiaki” – grupa młodsza), turnieje, gry i zabawy dla dzieci oraz rodziców, wielobój sprawnościowy,  symulacja jazdy motorem, pokaz strażaków i ratownictwa drogowego, konkursy z nagrodami, dmuchana zjeżdżalnia. Festyn zakończył się nagrodzeniem tych, którzy uświetnili tę imprezę.

Po raz ostatni w tym roku szkolnym 2017/2018 w PSP im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie (w piątek 15.06.2018 r.) zostały wystawione trzy baśnie, aktorami tym razem byli uczniowie klasy II gimnazjum i klasy III PSP.

Pani Jadwiga Zaciek wraz z uczniami przygotowała scenariusze znanych i lubionych baśni.

Pierwszym przedstawieniem była legenda w gwarze kurpiowskiej pod tytułem „Jek umerlak zywego złapsiuł” ks. Stanisława Tworkowskiego ze zbioru „Legend i podań Kurpiów” - potraktowana z humorem i żywiołowością. Uczniowie doskonale odnaleźli się w swoich rolach, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W drugiej kolejności wystąpili młodsi uczniowie z klasy III PSP w mixie baśni „O Jasiu i Małgosi, Czerwonym Kapturku i Kocie w butach”

Jaś i Małgosi i Czerwony Kapturek - to bajki skierowane do młodszej publiczności, które uczą, aby nie oddalać się od domu bez wiedzy najbliższych, nie rozmawiać
z nieznajomymi.

Kot w butach uświadamia, że w życiu prawdomówność zawsze wygrywa, a odrobina trzeźwego rozumu nigdy nie zaszkodzi.
„Pinokio” ostatnie przedstawienie, to spora liczba nauk, które odgrywają jedną
z najistotniejszych ról. Prawdomówność nie kłamstwo - prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Posłuszeństwo wobec rodziców, pracowitość, nie uleganie złym namowom. Uczynnością i uprzejmością można zasłużyć sobie na pomoc innych ludzi.

Udzielane Pinokiowi rady przez jego bliskich są przez cały czas aktualne.

Scenografię uczniowie wykonali według własnego pomysłu.

Potrzebne rekwizyty namalowali i wycięli z kolorowych kartonów - las, polanę i rzekę.

Galeria:

 

 

 

 

 

W dniach od 4 do 6 czerwca 2018r. uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Krysiakach przebywali na biwaku szkolnym w Ośrodku Caritas w Ptakach koło Nowogrodu. Oprócz odpoczynku na łonie natury i integracji międzyklasowej  ważnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Skansen prezentuje dawną historię ludności kurpiowskiej, a w szczególności jak się kiedyś żyło i pracowało. Była to dla uczniów doskonała lekcja historii swojej małej ojczyzny – Kurpiowszczyzny. Biwak był bardzo udany, wszyscy wrócili zdrowi i zadowoleni.

Galeria:

1
2
3
3b
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Bartłomiej Kulas uczeń klasy VII PSP im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie w dniach od 10 - 12.06.2018 r. wraz z opiekunką panią Elżbietą Bożeną Gwiazdą uczestniczył w 20. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego „Kolorowa Niepodległa” w Kołobrzegu organizowanym przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wykonał utwory: „Czterdziesty czwarty” – sł. Lech Makowiecki, muz. Jacek Parol, „Rogatywka” – sł. Ryszard Urlicki, muz. Katarzyna Gertner. Na festiwalu prezentuje swoje talenty wokalne i taneczne młodzież z klubów wojskowych całego kraju. Tegoroczna 20. edycja
w całości poświęcona była uczczeniu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Służymy Niepodległej”. Bartłomiej zapewnił sobie udział w tym festiwalu dzięki zdobyciu Grand Prix Dyrektora WCEO w Warszawie, podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Baranowie, któremu patronuje WCEO. Dużą pomoc i wsparcie w organizacji pobytu p. Elżbiety Bożeny i Bartłomieja
w Kołobrzegu okazała pani Barbara Klejst  z WCEO z Warszawy, za co serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego.

Galeria:

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Pobierz:

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Myszyniec zakończyła sporządzanie Planu gospodarki niskoemisyjnej,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, stanowiącym narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy Myszyniec opartej na zrównoważonej polityce energetycznej.

Celem nadrzędnym opracowania Planu było ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE),
 • redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.


Na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myszyniec opracowano Bazową Inwentaryzację Emisji (BEI) – bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Myszyniec oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

Zgodnie z wynikami BEI całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy Myszyniec w 2014 roku wyniosła 27556,71 ton. Największy udział w emisji CO2 w Gminie Myszyniec w 2014 roku miała grupa społeczeństwa – 67%. Na sektor transportu przypadło ok. 23% całkowitej emisji CO2. Sektor samorządu oraz gospodarki wodno-ściekowej stanowiły łącznie ok. 10% całkowitej emisji CO2 z obszaru Gminy Myszyniec.

Wynik Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) oraz zidentyfikowane obszary problemowe Gminy Myszyniec umożliwiły ustalenie optymalnych kierunków interwencji w zakresie spełnienia zobowiązań określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, na które składają się:

‒   długoterminowa strategia, cele i zobowiązania:

 • wizja zrównoważonej energetycznie przyszłości Gminy Myszyniec,
 • cele strategiczne,
 • priorytety zadaniowe;

‒   krótko/średnioterminowe działania i zadania:

 • zadania operacyjne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec stanowić będzie narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju Gminy Myszyniec.

Realizacja długoterminowej strategii zapewni wielowymiarowe korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne:

‒   korzyści ekologiczne:

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Myszyniec,
 • włączenie się Gminy Myszyniec w ograniczenie globalnych, negatywnych skutków zmian klimatu,
 • ochrona środowiska naturalnego i przestrzeni Gminy przed zanieczyszczeniami i degradacją.

‒   korzyści ekonomiczne:

 • oszczędność środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 • wzrost efektywności energetycznej budynków i obiektów,
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
 • zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii, w tym odnawialnych źródeł energii.
 • racjonalizacja użytkowania energii oraz ograniczenie kosztów związanych z jej użytkowaniem,
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • stworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
 • poprawa wizerunku Gminy Myszyniec jako wspierającej działania innowacyjne i proekologiczne,
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy (czyste powietrze i środowisko jako element przyciągający turystów).


‒   korzyści społeczne:

 • poprawa warunków, jakości i komfortu życia ludności w Gminie,
 • ochrona zdrowia społeczeństwa w Gminie, w tym spadek zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, skóry itp.,
 • wzrost świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu,
 • wzrost postaw prośrodowiskowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców związanych z ochroną powietrza i środowiska naturalnego.


Dokument w znaczący sposób podniesie szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Dokument dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, a także w zakładce Plan gospodarki niskoemisyjnej na stronie internetowej Urzędu: www.myszyniec.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec” mogą składać wnioski i uwagi do projektu w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, bezpośrednio lub pod numerem telefonu (29) 77-21-141 wew. 16 (p. Sylwia Szubzda).

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy.


Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załączniki