Urząd Miejski w Myszyńcu

Urząd Miejski w Myszyńcu jest jednostką budżetową przy pomocy której Burmistrz Myszyńca realizuje zadania własne miasta i gminy określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Siedzibą Urzędu jest miasto Myszyniec.

Urzędem kieruje Burmistrz Myszyńca.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się na Placu Wolności 60 w Myszyńcu.

 

Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego stanowią:

      I.         Kierownictwo Urzędu:

 • Burmistrz Myszyńca
 • Zastępca Burmistrza
 • Sekretarz
 • Skarbnik

    II.        Referaty, samodzielne stanowiska:

 • Referat Organizacji, Nadzoru i Informatyki:
  • Sekretarz Gminy – kierownik referatu
  • Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady
  • Stanowisko pracy ds. kancelaryjno – technicznych
  • Stanowisko pracy ds. oświaty i realizacji projektów
  • Informatyk Urzędu
  • Informatyk
  • Sekretarka

 

 • Referat Planowania i Finansów:
  • Skarbnik Gminy – kierownik referatu
  • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  • Stanowisko pracy ds. płac
  • Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
  • Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
  • Stanowisko pracy ds. obsługi i rozliczeń podatku VAT oraz egzekucji należności pieniężnych

 

·        Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej:

o   Kierownik referatu

o   Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

o   Stanowiska pracy ds. gospodarki przestrzennej

o   Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym

o   Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

o   Stanowisko pracy ds. inwestycji w ochronie środowiska

o   Stanowisko pracy ds. utrzymania infrastruktury technicznej i  ochrony środowiska

 

 • Urząd Stanu Cywilnego
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisko pracy ds. dowodów osobistych

 

 • Samodzielne stanowiska
  • Stanowisko pracy ds. obronnych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień
  • Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi i  obsługi przedsiębiorców

Budynek Centrum Usług Społecznych na Placu Wolności 61 w  Myszyńcu. W budynku znajdują się:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
 • punkty konsultacyjne do spraw uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie.

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00.

 

Przedmiot działalności i kompetencje gminy

Do zakresu działania gminy, według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym,  wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 •  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i  oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i  porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i  urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • i inne.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

1.   Możesz napisać pismo i wysłać na adres:

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

2.   Możesz napisać pismo i przynieść do Punktu Obsługi Mieszkańców.

3.   Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.   Możesz napisać pismo i wysłać z platformy ePUAP: epuap.gov.pl

Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /UMMyszyniec/skrytka

5.   Możesz napisać pismo i wysłać faxem pod numer 29 7721141 wew. 10

6.   Możesz zadzwonić pod numer 29 7721141

7.   Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

Dojazd do Urzędu

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking.