Gmina Myszyniec każdego roku znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Gmina realizuje inwestycje korzystając w znacznej części ze środków zewnętrznych. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów zostały wsparte środkami funduszu ZPORR, WFOŚiGW. Sukcesywnie kanalizowane i wodociągowane są kolejne miejscowości.

Każdego roku remontowane są gminne drogi, budynki komunalne, szkoły.

Poniżej zamieszczamy listę zrealizowanych lub też trwających inwestycji:

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Myszyniec w latach 2003-2014
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I - III)”
Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Myszyniec Stary, części miejscowości Myszyniec-Koryta i Wolkowe oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” Myszyńcu”
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – etap II
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Myszyńcu
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe
Modernizacja kotłowni węglowej w PSP w Krysiakach
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wydmusy
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wolkowe II - gmina Myszyniec
Modernizacja kotłowni węglowej MOKSiR
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Myszyniec - Koryta
Inwestycje zrealizowane przez gminę Myszyniec w ostatnich latach
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec – zad I i II.
Przebudowa drogi gminnej - Myszyniec Stary
Inwestycje w gminie Myszyniec
Budowa przydom. oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – etap I
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec – zad I i II.