ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH

W dniach od 21 czerwca do 29 czerwca br. odbierana była folia rolnicza pochodząca z gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy. Miejscem zbiórki był teren przyległy do targowiska przy ul. Targowej 2.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o udział w programie zbiórki  i utylizacji odpadów rolniczych dostarczyli 199,03 ton odpadów rolniczych tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag. Obsługą zbiórki  zajął się ZGK w Myszyńcu Sp. z o.o. za kwotę 540,00 zł za 1 tonę odpadów, całość zadania wyniosła 107 476,20 złotych.

Gmina Myszyniec pozyskała środki na realizację tego zadania z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 99 915,00 zł.


PRZYZNANE STYPENDIUM SPORTOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/282/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021r.
 w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe przyznałam  decyzją z dnia 14 lipca 2022 r. stypendium sportowe Bartłomiejowi Wiśniewskiemu zawodnikowi Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Myszyńcu w wysokości 800 złotych miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Stypendium sportowe zostało przyznane za osiągnięcie III miejsca w biegu na 1000 m rocznika 2008 podczas Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.


PODPISANIE UMOWY O DOTACJĘ NA ZAKUP MASZTU I FLAGI

W dniu 19 lipca 2022 r. w Ostrołęce w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę  z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 5 000 zł na zadanie "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Myszyniec" w ramach projektu "Pod biało-czerwoną. Nowy maszt zostanie zamontowany i zastąpi stary przy pomniku „Ofiarom Represji Okresu Hitlerowskiego i Stalinowskiego” obok Urzędu Miejskiego. Planowany termin zakupu i montażu masztu – do końca października br.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W AGLOMERACJI MYSZYNIEC

W dniu 17 sierpnia 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części I i III zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z siedzibą w Ostrołęce z ceną ofertową:

  • w zakresie części I zamówienia: 1.144.272,73 zł brutto i 80-miesięczną gwarancją i rękojmią,
  • w zakresie części III zamówienia: 2.327.498,09 zł brutto i 80-miesięczną gwarancją i rękojmią.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz przyłączami do granic nieruchomości na terenie miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary. Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie części I i III zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części II i IV zamówienia zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


UNIEWAŻNIONY PRZETARG NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W OLSZYNACH

W dniu 18 sierpnia 2022 r. unieważniono przetarg na budowę drogi gminnej w miejscowości Olszyny. W ramach zamówienia miała zostać wykonana jezdnia o nawierzchni żwirowej szer. 5 mb na długości 847 m. Na wykonanie tej inwestycji została przyznana dotacja w wysokości 85 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Z uwagi jednak na fakt, iż oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

 OTWARCIE OFERT  W PRZETARGU NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W 2023 R.

W dniu 25 sierpnia 2022r.  nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2023 r. oraz z PSZOK”. Wpłynęły dwie oferty z Ostrołęki. Pierwsza  od konsorcjum firm MPK sp. z o.o./ MPK PURE HOME sp. z o.o./RDF sp. z o.o. na kwotę 995 009,40 zł a druga oferta z OTBS sp. z o.o. na kwotę 934 855, 13 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 861 122,40 zł. Trwa badanie i ocena ofert.


ODBIÓR CZĘŚCIOWY BUDOWY DROGI GMINNEJ W BIAŁUSNYM LASKU

Trwa realizacja przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki  inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”  W dniu 01 września 2022 r. dokonano częściowego odbioru robót. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie prac wynosi ok. 40 %. Końcowy termin wykonania robót upłynął w dniu 08 września 2022r. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, zjazdy, pobocza i oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w wysokości 80% wartości zadania.


OGŁOSZONY PRZETARG NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POLEGŁYCH I KASZTANOWEJ

W dniu 06 września 2022 r. został ogłoszony przetarg na „Budowę
i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul. Kasztanowa.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 3 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz 5 przyłączami do granic nieruchomości niezabudowanych wraz z przepompownią ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni do włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną w ul. Modrzewiowej.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin składania ofert upływa 21 września 2022 r.


POZYSKANE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI WODOCIĄGOWEJ W WYKROCIE ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW         

W dniu dzisiejszym 09.09.2022 r. otrzymaliśmy telefoniczną informację z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, iż decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie na operację pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej, w wyniku której zostaną zmodernizowane dwa istniejące ujęcia wody oraz zostanie zbudowane nowe trzecie ujęcie, dzięki czemu wzrośnie wydajność stacji wodociągowej. Ponadto w ramach realizacji operacji zostanie wybudowanych 14 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Białusny Lasek, Drężek, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie i Zawodzie. Całkowite koszty operacji to 4 565 639,30 zł  natomiast przyznana kwota pomocy stanowiąca 100 % kosztów kwalifikowanych to 3 711 901 zł.

W dniu 26 maja 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki zadania dotyczącego „Przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej w Wykrocie”. Jednak otrzymane dofinansowanie w ramach PROW jest korzystniejsze, z uwagi na to, że stanowi bezzwrotną formę pomocy w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

W chwili obecnej trwają prace budowlane związane z realizacją przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej w Wykrocie. Termin wykonania przedmiotu umowy: 27 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem, iż prace związane z budową trzeciej studni (otworu studziennego III) mają się zakończyć nie później niż do 27 października br.


KOMUNIKAT GMINNEGO SZTABU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W związku z otrzymanymi pismami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce z dnia 25.08.2022 r. oraz od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce z dnia 05.09.2022 r. informującymi o przebadaniu wody i śniętej ryby – nie stwierdzono widocznych symptomów zanieczyszczenia wód  Zalewu Wykrot jak i rzeki Rozogi oraz wykluczono obecność polichlorowanych bifenyli (PCB), pestycydów chloroorganicznych oraz metali ciężkich.

Obie instytucje przyjęły, że najprawdopodobniej przyczyną pojawienia się śniętych ryb w Zalewie Wykrot były niekorzystne warunki atmosferyczne tj. wysoka temperatura powietrza i wody, brak opadów deszczu co mogło przyczynić się do znacznego spadku tlenu w wodzie tzw. przyducha.

W związku z powyższym odwołuje się całkowity zakaz wchodzenia do wody na terenie zbiornika wodnego w Wykrocie.

Dziękuję za włączenie się do akcji wyławiana śniętych ryb Społecznej Straży Rybackiej oraz członkom kół PZW nr 40 z Myszyńca oraz nr 38 Narew Ostrołęka.


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

DODATEK OSŁONOWY

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł lub osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi od 400 zł do 1437,50 zł jednorazowo w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz sposobu zasilania głównego źródła ogrzewania, które musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


DODATEK WĘGLOWY

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł. Wnioski można składać do 30 listopada 2022r.


STYPENDIA SZKOLNE

Od 1 do 15 września Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na stypendium szkolne. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie zamieszkali w Gminie Myszyniec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna, zdarzenie losowe.

Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Wysokość tej kwoty reguluje ustawa. W 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 
600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia.

Stypendium szkolne można przeznaczyć wyłącznie na cele edukacyjne


ZASIŁKI RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023  rozpoczynający się od 01.11.2022 r. i trwa do dnia 31.10.2023 r.:

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych przyjmuje  wnioski o ustalenie prawa do:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- świadczenia pielęgnacyjnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia rodzicielskiego,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 
- świadczenie „ za życiem”.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych:
- do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku -674,00 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie    -764,00 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie w  przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
  legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 można składać: od dnia 1 sierpnia 2022 r.  w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, II piętro Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój 41.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W przypadku  przekroczenia kryterium dochodowego ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń dostępne są do pobrania w tut. ośrodku lub na stronie internetowej OPS Myszyniec.

 

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk