Burmistrz Myszyńca

PODPISANA UMOWA NA REALIZACJĘ BUDOWY CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH – ETAP I

W dniu 05 kwietnia 2022 r. podpisałam umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Grylak z miasta Ząbki na wykonanie robót budowlanych realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu – etap I: budowa budynku POZ wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

Umowa została zawarta w związku z przeprowadzonym postępowaniem na podstawie  art. 304 i 305 pkt. 2  w związku z art. 213 i 217 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie z wolnej ręki. Wartość wynagrodzenia umownego: 5.234.330,19 zł brutto. Projektowany obiekt budowlany to zespół trzech budynków służby zdrowia. W każdym ze skrzydeł – oddzielna praktyka lekarska. 


PODPISANA UMOWA NA REALIZACJĘ BUDOWY DROGI W BIAŁUSNYM LASKU

W dniu 08 kwietnia 2022 r. podpisałam umowę na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89” z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki  na kwotę 1 686 410,16 zł. Termin wykonania: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, zjazdy, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok w wysokości 80% wartości zadania.


OGŁOSZONY PRZETARG NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W AGLOMERACJI MYSZYNIEC

W dniu 14 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec”. W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z ok. 40 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz ok. 200 przyłączami do granic nieruchomości na terenie miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary. Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji.

Termin składania ofert upływa 05 maja 2022 r.


OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NA REALIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE MYSZYNIEC – ZADANIE II

W dniu 20 kwietnia 2022 r. dokonano otwarcia ofert na zadanie pn. „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec – Zadanie II”. Wpłynęła jedna oferta wykonawcy, tj.  Konsorcjum firm: Rector Sp. z o.o. z Warszawy – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.  z  Ostrołęki – Partner. Cena złożonej oferty 8 238 819,62 zł. Obecnie trwa ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznana kwota dofinansowania: 4 997 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę ulicy Tęczowej, Wesołej, Bartnej, Pszczelej i drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 197/33, 197/27 i 197/31 w Myszyńcu oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełty na odcinku ok. 900 m.


PODPISANA UMOWA NA DOSTAWĘ ŻWIRU

W dniu 21 kwietnia 2022 r. podpisałam umowę na kwotę 547 350,00 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Czesław Zdunek z siedzibą w Myszyńcu Starym na realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5  do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem” w ilości 5000 m³. Przedmiot umowy zrealizowany będzie w ciągu 2 m-cy od dnia podpisania umowy tj. do 21.06.2022 r.


POZYSKANA DOTACJA NA PROWADZENIE KLUBU SENIOR +

W 2022 roku na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w ramach modułu II – zapewnienie funkcjonowania placówek, Gmina Myszyniec otrzymała środki w wysokości 29 160,00 zł. Środki z dotacji pozwolą na realizowanie zadania w szerszym zakresie w szczególności zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60+ przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.


UDZIELONA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Na terenie gminy Myszyniec przebywa obecnie 42 uchodźców narodowości ukraińskiej. W samym Myszyńcu przebywa 18 osób. Natomiast w Wykrocie – 8 osób, W Charciabałdzie – 8 osób, w Pełtach – 6 osób, w Myszyńcu Starym – 2 osoby.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu udziela niezbędnej pomocy w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości. Dotychczas najczęściej udzielano pomocy w formie rzeczowej (żywności oraz odzieży). Udzielana pomoc miała również charakter usługowy: pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (nadanie pesel, złożenie wniosku 500+, RKO, założenie konta bankowego) oraz pomoc w uzyskaniu świadczeń z opieki zdrowotnej (umawianie wizyt lekarskich).

W okresie od marca do kwietnia 2022 r. wpłynęło  36 wniosków o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia oraz środków higieny osobistej. 6 osób złożyło wniosek o przyznanie świadczenia w wysokości 40 zł na dzień  w związku z zapewnieniem Ukraińcom zakwaterowania i wyżywienia. Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk