Myszyniec, dn. 12.05.2021 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
b) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023”,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
e) powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej,
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Sławomir Archacki