Myszyniec, dn.  12.06.2019r

OPS.110.2.1.2019

 

Ogłoszenie

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje kandydata  na stanowisko pracownik socjalny /wymiar czasu pracy pełen etat/

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie zgodne z wymogami - wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub do dnia 31.12.2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. dobra znajomość obsługi komputera,
 9. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 10. a) ustawy o pomocy społecznej,
 11. b) ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego,
 12. c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. d) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. e) ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) umiejętność pracy w zespole,
 3. b) dobra organizacja czasu pracy,
 4. c) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 5. d) prawo jazdy kat. B, posiadanie samochodu,
 6. e) odporność na stres,
 7. f) gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność,
 8. g) mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 1. a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych, 
 2. b) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 3. c) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,
 4. d) realizowanie innych szczegółowych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących

przepisów prawnych.

Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 3. b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 4. c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
 5. d) własnoręcznie podpisane:

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie o niekaralności na przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W,

 1. e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. f) wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia  24 czerwca  2019r. do godziny 16.00  w siedzibie  Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Myszyńcu /sekretariat, pokój nr 4, parter/ lub przesłać  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, 07-430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 60 (decyduje data wpływu do ośrodka ) z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy  na stanowisko pracownika socjalnego”.

 

 1. Inne informacje
 2. a) dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane,
 3. b) budynek, w którym mieści się ośrodek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 4. c) osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania tj.  rozmowy z kandydatami.
 5. d) wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: ops.myszyniec.pl
 6. e) przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 lipiec 2019r
 7. e) dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Małgorzata Pyszny                                                                                                

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-zwanego dalej RODO, informuję, iż :

 

1.Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu z siedzibą przy ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

 

2.Wsprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3.Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (szczególności Kodeksu Pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie.

 

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

5.W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,

- prawo sprostowania swoich danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.