Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Artykuły

Filtr

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW O NABORZE WNIOSKÓW

Utworzono: czwartek, 27, wrzesień 2012 09:50 Dariusz Kobus Odsłony: 2826

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy, z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na realizację następujących programów:

 1. dla bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości  681.000,00 zł, w tym:

 • - staże (4 – miesięczne), 
 • - prace interwencyjne (4-miesięczne),
 • - rooboty publiczne (4 – miesięczne)
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy,

 

2. dla 55 bezrobotnych powyżej 50 roku życia w wysokości 622.600,00 zł (całkowita wartość programu wynosi 708.700,00 zł), w tym:

 • - staże (4 – miesięczne) dla 5 osób,
 • - prace interwencyjne (4 - miesięczne) dla 5 osób,
 • - roboty publiczne (4 – miesięczne) dla 15 osób.
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy dla 10 osób,

3.  dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy  (osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego lub bezrobotnych bez wykształcenia średniego) w wysokości 444.800,00 zł, w tym:

 • - staże (4 – miesięczne),
 • - prace interwencyjne (4 - miesięczne),
 • - roboty publiczne (4 – miesięczne).
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy.

 

Z uwagi na wymaganą efektywność zatrudnieniową, do realizacji będą kwalifikowane wnioski zapewniające co najmniej 4 miesięczne zatrudnienie po odbytym stażu, po zakończeniu finansowania prac interwencyjnych czy robót publicznych. W przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, umowa o pracę z osobą bezrobotną skierowaną do prac interwencyjnych musi zostać  zawarta na okres min. 12 miesięcy (refundacja 4 miesiące).

Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68) i na stronie internetowej: www.pup-ostroleka.samorzady.pl.

Opublikowano

Informacja o zakończeniu projektu

Utworzono: środa, 26, wrzesień 2012 21:22 Dariusz Kobus Odsłony: 4753

Informujemy, iż z dniem 30.09.2012r. Gminna Administracja Placówek Oświatowych  w Myszyńcu Starym kończy  realizację projektu pt. „Innowacyjny program rozwojowy –szansą na wyrównane umiejętności matematycznych uczniów”, którego wsparcie skierowane było do uczniów/uczennic z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Myszyniec.

W związku z powyższym z tym dniem przestaje też funkcjonować biuro projektu. W dalszym ciągu dostępna jest strona internetowa projektu www.gapomyszyniec.pl/pokl na której znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu,  pozostałe  wiadomości  można uzyskać w  siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym.

e-mail: gapo@myszyniec.pl

tel./fax  29/77 21 131

Projekt pt. ’’Innowacyjny program rozwojowy –szansą na wyrównane umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjny

Opublikowano

RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2012 10:20 Dariusz Kobus Odsłony: 4661

POD PATRONATEM:

 • Burmistrza Myszyńca
 • Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich odbywać się będzie w dniu 5 października 2012 r.

Piątek 5.10.2012 r.

 • Trasa rajdu piesza

  Trasa  Myszyniec –- Pełty - Świdwiborek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r. – Myszyniec

 • Trasa rajdu rowerowa

Myszyniec – Stary Myszyniec (Szkoła) – Wujaki – Klon – Pełty - Świdwiborek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r. – Myszyniec

845 –   Odprawa opiekunów grup – Plac przed Kościołem

900  -   Wymarsz z Myszyńca (parking przed Kościołem)

1000 – 1130   – Odpoczynek, Prezentacje grup, Konkursy Rajdowe, Posiłek - Boisko Szkoły w Pełtach

1130  - 1230   –  Wymarsz w kierunku Świdwiborek – Leśniczówka Białusny Lasek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r.

13.30 – Msza Święta – poświęcenie krzyża na mogile powstańczej.

1430 – Wymarsz do Myszyńca

15.00 –. Zakończenie Rajdu - Myszyniec

 

ORGANIZATOR:

 • Regionalne Centrum Kultury    Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego

 WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Myszyńcu
 •  Nadleśnictwo Myszyniec
Opublikowano

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych -"Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec"

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 08:13 Joanna Młynarska Odsłony: 2261

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Edukacyjnej opieki wychowawczej – zadania:

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

 

6.000,00 zł

Od

15.10.2012r. do 30.11.2012r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 120 godzin  zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec.

Sprawdzenie efektów prowadzonych zajęć: poprzez prowadzenie obserwacji dzieci i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zaopatrzenie dzieci w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 2. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 3. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 4. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 5. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 7. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 8. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
  - Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
  - Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych  np. wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
  - Inne koszty ( określić jakie).
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 10 października 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

 • - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),
 • - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,
 • - oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 12 października 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

liczba punktów ogółem

50

 

4. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).

6. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. W roku 2012 zrealizowano jedno zadanie z edukacyjnej opieki wychowawczej – dotacja wynosiła 15.000,00 zł.  Dotacje przeznaczone były na: organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

                                                                                                           Burmistrz

 mgr inż. Bogdan Glinka

 

Opublikowano

OGŁOSZENIE - Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Utworzono: piątek, 07, wrzesień 2012 13:15 Krystian Kalinowski Odsłony: 2224


OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie:

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

 

4 600,00 zł

Od

01.10.2012r. do 31.12.2012r.

Warsztaty rzeźbiarskie tj. zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby ludowej dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenu Gminy Myszyniec. Warsztaty  powinny być wykonywane pod okiem doświadczonych rzeźbiarzy, którzy pomogą zgłębić tajniki rzeźbienia oraz instruktorów, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia  finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z wyłączeniem zadań o charakterze inwestycyjnym oraz zakupu środków trwałych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane  w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie  opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą zlecającego.

 
IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 27 września 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 września 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w  realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania   publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

  liczba punktów ogółem

50

 
4.    Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

 1. Wyniki konkursu  zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta  www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, środki finansowe w wysokości 13 600,00zł. W roku 2012 jest w trakcie realizacji jedno zadanie z zakresu wspierania i promocji kultury – dotacja wynosiła 6 495,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na: przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl  .

 

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

Opublikowano

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie: „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

Utworzono: czwartek, 06, wrzesień 2012 16:21 Dariusz Kobus Odsłony: 1963

Na  podstawie art. 15 ust. 2 lit j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 07 sierpnia 2012r.  otwartego konkursu ofert.

 

W otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego: „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”, po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Sławomir Kamiński – sekretarz Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
 2. Anna Kaczkowska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
 3. Mariola Banach – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

 

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

 1. WSPIERANIE, UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA KULTURY – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58

07-430 Myszyniec

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań literacko – teatralnych rozbudzających wrażliwość na piękno literatury i poezji kurpiowskiej.

3 630,60

 

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 630,60 zł, komisja przyznała 3 630,60 zł dotacji na w/w zadanie.

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

 

Opublikowano

KOMUNIKAT - w sprawie jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2012 r.

Utworzono: środa, 05, wrzesień 2012 12:21 Krystian Kalinowski Odsłony: 1822

W dniach 24 wrzesień- 7 października 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.

Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm i grubości 1 cm, koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.

Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.

Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej.

Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty w zamkniętych pomieszczeniach.

 

Opublikowano

Szukaj

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   Start
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information