Sprzedając lub kupując nieruchomość, a także zmieniając jej przeznaczenie, podatnik musi powiadomić o tym gminę. Konsekwencją takiej decyzji może być bowiem zmiana wysokości należnego władzom lokalnym podatku od nieruchomości .
Posiadanie nieruchomości nakłada na jej właściciela pewne obowiązki względem gminy - właściciel musi między innymi zapłacić w określonych terminach podatek od nieruchomości. Powinien także przekazać gminie odpowiednie dokumenty w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub gdy nastąpią zmiany wpływające na wysokość tego podatku – na przykład gdy podatnik sprzedaje jedynie część nieruchomości.
W terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (zakup mieszkania, sprzedaż działki) lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wymiaru tego podatku (np. zmiana przeznaczenia z mieszkalnej na działalność gospodarczą), osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Przykładowe
---------------------------------------------------
W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości podatku od nieruchomości, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej powinny dokonać odpowiedniej korekty złożonej deklaracji. Mają na to dwa tygodnie od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.
Konsekwencje niedopełnienia obowiązków
Jeśli właściciel mieszkania czy gruntu nie złoży informacji o wprowadzonej przez siebie zmianie, może podlegać wykroczeniu skarbowemu podlegającemu karze grzywny.