Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Myszyńcu


17 8920 0001 0000 1720 2000 0010 – rachunek do wpłat należności z tyt. dochodów niepodatkowych i podatkowych oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  •  należności z tytułu podatków : od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego, a także opłaty od posiadania psów od osób fizycznych i prawnych,

  • opłaty skarbowe,

  • opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste gruntów,

  • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  • opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

  • należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych,

  • opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych,

  • opłaty za dane adresowe,

  • inne opłaty za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25 8920 0001 0000 1720 2000 0060 – rachunek do celów przetargowych m.in. wpłat wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.Rachunek Gminy Myszyniec

07 8920 0001 0000 1720 2000 0190 - rachunek podstawowy Gminy Myszyniec (konto budżetu) na który należy wpłacać: dotacje, subwencje, udziały gmin w podatku dochodowym od os. fiz. i pr. oraz  inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.UWAGA !!!

Wszystkie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych są płatne na  indywidualne numery rachunków bankowych  przypisane do każdego zobowiązanego podmiotu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na właściwe rachunki bankowe.