Zwracamy się z apelem do mieszkańców, by pamiętali o oznakowaniu swojej posesji numerem domu.

Umieszczenie widocznego numeru domu jest szczególnie ważne zwłaszcza na wsiach, gdzie numery budynków nie zawsze są zgodne z kolejnością budynków. W związku z wyborem nowej firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Myszyniec, dostajemy od firmy sygnały o częstych przypadkach braku numeracji na posesjach. Z tego tez powodu z nieruchomości nieprawidłowo oznaczonych, odpady mogą zostać nie odebrane, gdyż często kierowcy nie są w stanie zlokalizować adresu.

Właściciele lub osoby zarządzające zabudowanymi nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu. Tabliczki z numerem domu powinny być natomiast zamocowane na ścianie frontowej budynku od strony ulicy lub dojazdu. W przypadku znacznej odległości od drogi publicznej, prosimy o oznakowanie nr nieruchomości w miejscu widocznym dla przejeżdzającego drogą.

Gmina Myszyniec informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy Myszyniec zostały rozstawione pojemniki na ubrania, pościel, buty itp.

Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadzi ogólnopolską akcję zbiórki odzieży, a środki pozyskane z ich sprzedaży przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

Projekt ten również wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o zachowanie ładu i porządku na terenie wokół.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza projektu Statutu Gminy Myszyniec.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XI sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński

 

 

                                                             

Urząd Miejski w Myszyńcu informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu, od  dnia 1 stycznia 2020r. odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów. Umowę można zawrzeć z wybraną firmą, która jest wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, gdzie ma być świadczona usługa.