Tablica

Informujemy, że 14.09.2023 r. Gmina Myszyniec zakończyła  odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. „Odbiór,  transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec w 2023 roku”. 

W marcu 2023 roku Gmina Myszyniec złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji na ww. zadanie w ilości 87,5 ton.

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotowego zadania dokonano wyboru oferty Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie.

Od Mieszkańców, którzy złożyli wniosek do Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z ich posesji, odebrano 87,5 ton płyt azbestowych.

Całkowity koszt utylizacji wspomnianych wyrobów wyniósł 39 028,50 zł, z czego do 35 000 zł zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała część kwoty, tj. 4 028,50 zł zostanie pokryta z budżetu gminy Myszyniec.

Odebrane wyroby zawierające azbest zostały przekazane do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.