Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

 • Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
 • Wybory radnych do rady miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 • W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie.
 • Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany.
 • Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego .
 • Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Skład Rady Miejskiej

 • Archacki Sławomir - przewodniczący Rady Miejskiej
 • Bałdyga Zofia
 • Brodzik Małgorzata
 • Drężek Jarosław
 • Grudziądz Stanisław
 • Kłos Rafał Piotr
 • Michalska Danuta - z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Jędrzejczyk Monika
 • Łachacz Teresa
 • Ropiak Bogdan
 • Rydel Robert
 • Świder Emil
 • Tański Wiesław
 • Trzciński Marek
 • Zalewska Lucyna


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2)ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania z oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowaniana na czasoznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrza może dokonywaćtych czyności wyłącznie za zgodą rady gminy.

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza  w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Składy Komisji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

 • Bałdyga Zofia
 • Jędrzejczyk Monika
 • Michalska Danuta
 • Zalewska Lucyna
 • Bogdan Ropiak
 • Rydel Robert
 • Brodzik Małgorzata
 • Świder Emil
 • Drężek Jarosław
BIP Gminy Myszyniec

Komisja ds. skarg, wniosków i petycji

 • Brodzik Małgorzata
 • Drężek Jarosław
 • Rydel Robert
 • Zalewska Lucyna
BIP Gminy Myszyniec

Komisja rewizyjna

 • Drężek Jarosław
 • Brodzik Małgorzata
 • Bałdyga Zofia - przewodnicząca
BIP Gminy Myszyniec

Komisja Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa

 • Bałdyga Zofia
 • Brodzik Małgorzata - przewodnicząca Komisji
 • Drężek Jarosław
 • Grudziądz Stanisław
 • Kłos Rafał Piotr
 • Jędrzejczyk Monika
 • Łachacz Teresa
 • Ropiak Bogdan
 • Rydel Robert
 • Świder Emil
 • Tański Wiesław
 • Danuta Michalska
BIP Gminy Myszyniec

---

Komisja Budżetu i Finansów

 • Archacki Sławomir
 • Bałdyga Zofia
 • Brodzik Małgorzata
 • Drężek Jarosław
 • Grudziądz Stanisław
 • Kłos Rafał Piotr
 • Michalska Danuta
 • Jędrzejczyk Monika
 • Łachacz Teresa
 • Ropiak Bogdan
 • Rydel Robert
 • Świder Emil
 • Tański Wiesław
 • Trzciński Marek - przewodniczący
BIP Gminy Myszyniec