W dniu 30 grudnia 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych, remontowych i prac konserwatorskich  w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego” – w części dotyczącej obiektu Dzwonnicy.” 

Prace projektowe i roboty budowlane obejmujące kompleksowy remont dzwonnicy za kwotę 1 991.001,00 złotych brutto wykonała firma Usługi Remontowo – Budowlane i Handel Krzysztof Kosewski  z Ostrowi Mazowieckiej.

Były one wykonywane w ramach realizacji Projektu nr RPMA.05.03.00-14-5996/16 „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, gdzie Beneficjentem jest Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, a Gmina Myszyniec partnerem finansowym. Całkowita wartość Projektu to kwota 6 524.073,80 złotych. Dofinansowanie unijne stanowi kwotę 3 727 790,84 złotych, w tym dofinansowanie do obiektu dzwonnicy – 1 332.944,12 złotych.