Zadanie: „ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST  Z  TERENU  GMINY  MYSZYNIEC” w  2019  roku

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 21 000,00 zł.