Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  V Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

Projekt ten obejmował:

  1. prace konserwatorskie zabytków ruchomych, czyli 11 zabytkowych feretronów, wykonanie ekspozycji i multimediów w budynku kościoła,
  2. wykonanie i instalację multimediów w dzwonnicy czyli utworzenie multimedialnego muzeum
  3. opracowanie projektów technicznych i konserwatorskich.
  4. nadzór inwestorski
  5. promocję projektu

Całkowita wartość Projektu to kwota 1 646 858,20 zł, przy czym kwotę 280 751,87 zł stanowiły wydatki związane z obiektem Bazyliki Mniejszej, a kwota 1 366 106,33 zł to wydatki dotyczące obiektu Dzwonnicy. Koszty kwalifikowane Projektu to kwota 1 410 321,20 zł. Dofinansowanie ze środków RPO WM w Projekcie wynosiło 74,9 % kosztów kwalifikowanych, czyli 1 056 330,57 zł,  z tego kwota 1 023 213,64 zł to dofinansowanie do obiektu dzwonnicy, a kwota 33 116,93 zł to dofinansowanie do prac prowadzonych w Bazylice Mniejszej.

Cel główny Projektu to rozwój społeczno – gospodarczy poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Jego cele szczegółowe były następujące:

- wzrost liczby obiektów posiadających ofertę kulturalną,

- rozwój zasobów kultury,

- poprawa dostępu do dóbr kultury,

- zwiększenie poziomu uczestnictwa w mieszkańców w życiu kulturalnym,

- wzrost atrakcyjności turystycznej przez efektywne wykorzystanie zasobów kultury.

Projekt był realizowany od 15.07.2016 do 31.12.2020 r.