W dniu 30 listopada 2016r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową ciągu drogowego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyniec. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży. Całkowita wartość robót wyniosła: 734 928,22 (wraz z siecią szerokopasmową), w tym koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 620 219,64 zł. Wykonano kanalizację deszczową, jezdnię asfaltową, chodniki, zjazdy, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe oraz sieć szerokopasmową.  Inwestycja została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, z czego pomoc finansowa z PROW 2014-2020 wynosi 394 645,00 zł, a środki własne gminy stanowią kwotę 225 574,64 zł (36,37%) plus koszty niekwalifikowane  w kwocie 114 708,58 zł (wraz z siecią szerokopasmową).