Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach zrealizowała projekt pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 – „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 10 458 908,66 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 7 718 867,76 zł

 

Koszt realizacji projektu po stronie Lidera Projektu – Gminy Myszyniec:

 • koszt całkowity 10 209 061,22 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 7 536 758,84 zł

Koszt realizacji projektu po stronie Partnerów Projektu:

Powiat Ostrołęcki:

 • koszt całkowity 113 437,98 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 81 675,34 zł

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu:

 • koszt całkowity 55 469,31 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 42 156,67 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach:

 • koszt całkowity 80 940,15 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 58 276,91 zł

Poziom dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych

 


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

07.09.2016 r. 30.11.2020 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec
i województwa mazowieckiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • poprawa jakości powietrza,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie – wzrost konkurencyjności regionu,
 • obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej
  w budynkach objętych projektem,
 • zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU

 

W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostały zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą:

 • instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych
  na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
 • instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych
  na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
 • instalacje fotowoltaiczne w następujących budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
 • Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym,
 • Budynek szkoły w Zalesiu,
 • Budynek szkoły w Wydmusach,
 • Budynek szkoły w Wolkowych,
 • Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
 • Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu).