Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Myszyńca przedstawia (przedkłada) Radzie Miejskiej w Myszyńcu Raport o stanie Gminy Myszyniec  za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu (wzór zgłoszenia znajduje się w biurze obsługi Rady w pok. nr 9 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu oraz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec).

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Myszyniec i debata na raportem odbędzie się 30 czerwca  2020 r. (wtorek). W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Myszyńcu

/-/ Sławomir Archacki

Pobierz:

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Myszyniec (20.2kB) Zapisz dokument  
Raport o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok (5.4MB) Zapisz dokument