OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. płac w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse lub rachunkowość,

7)      co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:
1)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

a)       ustawy o finansach publicznych,

b)      ustawy o rachunkowości,

c)       ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

d)      ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

e)       ustawy o samorządzie gminnym;

2)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

3)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów;

4)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność;

5)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole;

6)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), programów kadrowo-płacowych, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych;

7)      znajomość obsługi bankowości elektronicznej.

 
 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1)        naliczanie i sporządzanie list płac,

2)        obsługa programu PŁATNIK tj. sporządzanie deklaracji DRA oraz imiennych deklaracji RCA, RSA, RZA,

3)        prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,

4)        sporządzanie informacji rocznych dla US tj. PIT-11, PIT-R, PIT-4AR,

5)        wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

6)        sporządzanie informacji Rp-7,

7)        przygotowywanie wniosków do PUP o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia,

8)        przygotowanie danych do sprawozdań GUS kwartalnych i rocznych z wynagrodzeń,

9)        sporządzanie przelewów w Systemie Bankowości Elektronicznej,

10)    przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów finansowych tj. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

11)    ewidencjowanie, wydawanie oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

12)    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w  programie Świstak,

13)    sporządzanie sprawozdań do GUS SG01 z majątku,

14)    archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

15)    wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych.

4.      WARUNKI  PRACY:
1)        umowa o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

2)        wymiar czasu pracy – pełen etat (przewidywane zatrudnienie od 28 stycznia 2021 r.);

3)        podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,   od godziny 8.00 do godziny 16.00,

4)        osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem,

5)        wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy;

6)        miejsce pracy – Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec;

7)        budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

5.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2020 roku był wyższy niż 6%.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:
1)        podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)        podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)        uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

4)        uwiarygodnione kopie innych dokumentów (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem): świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

5)        kwestionariusz osobowy według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

6)        oświadczenie o niekaralności,

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko ds. płac dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282)”,

 

7.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac – nie otwierać do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 15.00” :

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pokój nr 7, I piętro) lub

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

8.      DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.7), zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

 Myszyniec, dnia 13 listopada 2020 r.                                                             

 

     Burmistrz Myszyńca

                /-/ Elżbieta Abramczyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. płac w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (23.9kB) Zapisz dokument  
Kwestionariusz osobowy (31.5kB) Zapisz dokument  
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (18.7kB) Zapisz dokument