Myszyniec, dn. 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

b)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

c)       przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

d)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myszyniec,

e)      określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Myszyńca,

f)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

g)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

h)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

i)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

j)        zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

k)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                           Sławomir Archacki

Transmisja sesji