Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Szczegółowe informacje o Programie umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021


Osoby spełniające kryteria ogłoszone w ww. Programie, które chciałyby skorzystać z takiego wsparcia proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do dnia 23 grudnia 2020 r.