RodzinaOGŁOSZENIE O NABORZE RODZINY WSPIERAJĄCEJ

nie można skutecznie pomóc dziecku, nie pomagając jego rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje rodzin ( kandydatów) do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca - pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

 


Zadania i funkcjonowanie rodzin wspierających określają artykuły 29-31 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Art 29 [ Rodzina wspierająca]

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

            Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszeni są o kontakt pod nr tel 513923693 w godz 8-16  do poniedziałku do piątku lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul Plac Wolności 60.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.