Myszyniec, dn. 09.02.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2021 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Warszawie,
  4. powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej,
  5. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec,
  6. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2028,
  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                           Sławomir Archacki