Myszyniec, dn. 26.07.2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
  3. zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,
  5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Archacki

 

 Transmisja sesji: