Myszyniec, dn. 14.09.2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  2. zmieniająca uchwałę Nr XX/222/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec,
  3. nadania nazwy drodze wewnętrznej ma terenie miejscowości Myszyniec,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,
  9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

Sesja podczas transmisji będzie wyświetlana pod adresem:

https://sesje.live/katalog/mazowieckie/1415000-ostro%C5%82%C4%99cki/1415083-urzad-miejski-w-myszyncu/0

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Sławomir Archacki