Myszyniec, dn. 03.11.2021 r.


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  2. Projekt i dyskusja nad nadaniem honorowego obywatelstwa osobom zasłużonym dla ziemi kurpiowskiej.
  3. Przedstawienie programu funkcjonowania nowej sali kinowej.
  4. Analiza rewitalizacji zamkniętego wysypiska śmieci gminy Myszyniec, wpływ na środowisko i wody gruntowe okolicznych terenów.
  5. Sprawy różne.

 Przewodnicząca Komisji: 

 Małgorzata Brodzik