Myszyniec, dnia 16 listopada 2021 r.

IN.GP.6220.28.2020.EK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez prezesa zarządu – Panią Małgorzatę Gil, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 387 i 389 w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec – Wolkowe B”, z uwagi na przedłożenie w terminie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 16 listopada 2021 r. wydano postanowienie o podjęciu postępowania, które zostało zawieszone postanowieniem Burmistrza Myszyńca z dnia 8 lutego 2021 r.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Myszyńca