Myszyniec, dn. 19.11.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”,

b)      przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

c)      przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

d)      zmieniająca uchwałę Nr XX/222/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec,

e)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień,

f)       ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior+ w gminie Myszyniec,

g)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

h)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Myszyńcu na czas nieoznaczony,

i)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

j)        ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

k)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,

l)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             /-/    Sławomir Archacki