Myszyniec, dnia 04.01.2022 r.

 

OPS.26.4.2021

Informacja o wynikach zapytania ofertowego
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 grudnia 2021 r. dotyczącego  zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł.  na realizację zamówienia  „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec” w wymaganym terminie została złożona 1 oferta.

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy cena oferty brutto
1.

Spółdzielnia Socjalna Myszynianka

ul. Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

53 352 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonuje się wyboru oferty Spółdzielnia Socjalna Myszynianka ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec z ceną ofertową: 53 352 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote.

Firma spełnia wymagania zawarte w treści zapytania ofertowego. Jedynym kryterium wyboru była najniższa cena.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 Julita Dawid