Ulotka informacyjna

Burmistrz Myszyńca przypomina o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej-przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.