OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel. 29 7721398

ogłasza nabór kandydata na stanowisko urzędnicze  

a d m i n i s t r a t o r 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie średnie lub wyższe i 5 lata stażu pracy – w tym, co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z prowadzonym naborem,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  4. ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  5. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  7. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagania dodatkowe:

 1.  doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2.  umiejętność analitycznego myślenia i planowania pracy,
 3. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 4. odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 5. wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 6. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i dodatkami energetycznymi,
  1. przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie i wydawanie wniosków,
  2. prowadzenie akt świadczeniobiorców korzystających z dodatku mieszkaniowego i energetycznego,,
  3. sporządzanie list wypłat,
  4. sporządzanie zapotrzebowania na dotację na wypłatę dodatku energetycznego, rozliczeń dotacji, oraz sprawozdawczości z tego zakresu,
 2. Obsługa administracyjna i kancelaryjna ośrodka
  1. sprawdzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej, elektronicznej, epuap,
  2. prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy,
  3. terminowe sporządzanie i przekazywanie zapotrzebowań, analiz, sprawozdań z zakresu pomocy społecznej,
  4. zgłaszanie świadczeniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
  5. obsługa programu POMOST,
  6. rozliczanie wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  7. zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka,
  8. prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z prawem zamówień publicznych,
  9. monitorowanie i uaktualnianie zmian na stronie internetowej ośrodka,
  10. rozliczanie ekwiwalentów należnych pracownikom ośrodka,
  11. prowadzenie księgi inwentarzowej zakupionego sprzętu,
 3. uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 4. bieżące przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji gromadzonej w zakresie prowadzonych spraw z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 5. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawartych w prowadzonych zbiorach danych,
 6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy – pełen etat,
 • podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 16.00,
 • obsługa monitora ekranowego przez, co najmniej 4 godziny dziennie,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem,
 • wykonywanie obowiązków pod presją czasu i różnorodności zadań, wymagające odporności  psychicznej i radzenia sobie ze stresem,
 • budynek, w którym mieści się ośrodek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • przewidywany termin zatrudnienia – od 1 lutego 2022 r.umowa na czas określony.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

Wymagania dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów: świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
        skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Terminy:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu - administrator”, do dnia  24 stycznia 2022 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, pokój 7 /parter/ lub przesłać je na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Ośrodka po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wszystkie wymagane dokumenty  i spełniające wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub emailem.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Myszyńcu, dane kontaktowe: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec 
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni dr Bartosz Mendyk, dane kontaktowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 507-054-139
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu - administrator.
 4. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Podanie przez Państwa wymienionych powyżej danych jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych będzie rozpatrywane przez komisje konkursową, która odrzuci ofertę z przyczyn formalnych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione do przetwarzania danych przy podstępowaniu rekrutacyjnym
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 9. Przekazujemy  informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych;
 10. Państwa dane nie będą przekazywane zarówno do Państwa trzeciego jak
  i organizacji międzynarodowej.

Załączniki: