Myszyniec, dn. 19.04.2022 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1.     przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Myszyniec na rok 2022,
  6.2.     ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Myszyniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty,
  6.3.     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
  6.4.     zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok.
 7. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Sławomir Archacki