Myszyniec, dnia 20 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.8.2021

I N F O R M A C J A

o wydaniu postanowienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

W związku z prowadzonym przez Burmistrza Myszyńca postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętym na wniosek GGPL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, reprezentowanej przez prokurenta Filipa Sypko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Wolkowe 10 o mocy do 15 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 52, 53, 54, 146, 147, 148, 465/2, 465/3 obręb Wolkowe, gmina Myszyniec” Burmistrz Myszyńca informuje, iż po przekazaniu zażalenia spółki GGPL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, reprezentowanej przez prokurenta Filipa Sypko na postanowienie Burmistrza Myszyńca z dnia 18 listopada 2021 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, organ ten w dniu 29 marca 2022 r. wydał postanowienie znak SKO/4113/121/2021, w którym to postanowił utrzymać zaskarżone postanowienie organu I instancji w mocy.

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w ww. postanowieniu zobowiązało Burmistrza Myszyńca do podania informacji o wydaniu przedmiotowego postanowienia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca