Myszyniec, dnia 26 kwietnia 2022 r.

IN.GP.6220.14.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Energomix Solar Farm 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98/117, 02-456 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Sosińskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Myszyniec 1 zlokalizowanej na części działki nr 167/1 w miejscowości Myszyniec, gmina Myszyniec”, w dniu 26 kwietnia 2022 r. wydano postanowienie o sprostowaniu z urzędu postanowienia Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.14.2021 z dnia 7 marca 2022 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego.

Zgodnie z art. 113 §3  w związku z art. 126 Kpa na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Myszyńca