Myszyniec, dn. 13.06.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Myszyńcu
ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2021 rok.
7.   Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej  za 2021 rok.
8.   Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2021 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Myszyńca.
10.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

 • 10.1.  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • 10.2.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 rok.

11.  Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

 • 11.1.ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec,
 • 11.2.zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • 11.3.zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
 • 11.4.zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
 • 11.5.ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023,
 • 11.6.określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,
 • 11.7.ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Myszyńcu,
 • 11.8.  wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • 11.9. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty,
 • 11.10.    określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec,
 • 11.11.     zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
 • 11.12.     zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 • 11.13.     udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej,
 • 11.14.     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat,
 • 11.15.     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,
 • 11.16.     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
 • 11.17.     pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie burmistrza Myszyńca.

12.  Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
13.  Wolne wnioski i informacje.
14.  Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Nagranie z XXX sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Archacki