Myszyniec, dnia 26.07.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MYSZYNIEC DO 2030 ROKU

Podstawą prawną niniejszego Sprawozdania jest art. 6 ust. 6 ustawy dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1057 z późn. zm.).

Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”, zainicjowany Uchwałą Nr XXV/268/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Myszyńcu
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii oraz zebranie uwag, wniosków i propozycji zmian w zakresie w/w projektu „Strategii” od mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, jak również sąsiednich gmin i ich związków, a także właściwego terytorialnie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie.

Termin konsultacji obejmował okres od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 27 czerwca 2022 r., w trakcie którego zapewniono możliwość uczestnictwa wszystkim zainteresowanym poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu „Strategii”:

  • W formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez formularz uwag opublikowany wraz z projektem Strategii na stronie internetowej myszyniec.pl, który można było złożyć:
  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec), poprzez złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec),
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    • w formie ustnej lub pisemnej, podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 29 maja 2022 r. o godz. 13:30 oraz 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
    • w formie pisemnej, poprzez odpowiedź na wystąpienia o zaopiniowanie projektu „Strategii”, przesłane do gmin sąsiednich i ich związków oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Ponadto, zorganizowano dodatkowe spotkanie informacyjne w dniu 09 czerwca 2022 r. o godz. 18:00, podczas którego istniała możliwość wypowiedzenia się nt. projektowanej „Strategii”, w tym wyrażenia opinii i uwag.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszona została 1 pisemna propozycja zmian. Szczegółowe zestawienie treści uwagi, wraz z ustosunkowaniem się i uzasadnieniem, zawiera tabela 1. Ponadto, podczas spotkań konsultacyjnych omówione zostały poglądy i spostrzeżenia uczestników. Poruszone zostały kwestie przyszłości Gminy, w odniesieniu do treści projektowanej „Strategii”. W wyniku spotkań nie przedstawiono poglądów, które mogłyby wpłynąć na zmianę treści dokumentu. Poruszone kwestie wpisywały się bowiem w wymienione w projekcie „Strategii” kierunki działań i działania.

 Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem.

LP.

ROZDZIAŁ,

NR STRONY

ZAPIS W PROJEKCIE ZMIAN STRATEGII, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA

TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA

NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU

UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI

ROZSTRZYGNIĘCIE/STANOWISKO GMINY, WRAZ Z UZASADNIENIEM

1

Oczekiwane rezultaty o wskaźniki osiągnięcia

(tab. 6 str. 32)

 

 

Sugerowane wskaźniki dla 4 celu strategicznego

 

W celu operacyjnym 4.4. (str. 27) założono kierunki działania:

A.Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej.

B.Budowę szczelnych zbiorników na gnojowicę lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych.

Dla których w tabeli 6 na str. 32 nie sformułowano wskaźników do osiągnięcia.

Proponujemy ich dodanie w brzmieniu:

Ad. A. Długość nowowybudowanej sieci wodociągowej (km)

Ad. D Liczba nowobudowanych zbiorników na gnojowicę oraz płyt obornikowych.

Proponowana zmiana zapewni spójność zakładanych celów operacyjnych z miernikami

Uwaga uwzględniona.

Uwaga jest zasadna, w związku z czym uzupełniono tabelę wskaźników o sugerowane wskaźniki.