Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości na terenie Gminy Myszyniec posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w terminie do 30.09.2022 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 60, 07-730 Myszyniec,  pok. nr 12 oraz na stronie internetowej www.myszyniec.pl .

Załączniki: