Myszyniec, dn. 31.08.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie raportu z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myszyniec za rok 2021.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2037,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
  • rozpatrzenia petycji,
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  • przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego wraz ze zbyciem gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.
 8. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/   Sławomir Archacki

 Link do transmisji:

https://radni.tv/jednostka/?id=71