Myszyniec, dnia 30 listopada 2022 r.

IN.GP.6220.11.2021

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej ustawą ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 listopada 2022 r. decyzji Burmistrza Myszyńca o środowiskowych uwarunkowaniach znak IN.GP.6220.11.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 480, 800, 851, 868, 869 w obrębie Wolkowe”.

Informuję o możliwościach zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś. Społeczeństwu informacje udostępniane są zgodnie z przepisami ustawy ooś zawartymi w Dziale II Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto treść decyzji zostaje opublikowana w dniu 30 listopada 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

Burmistrz Myszyńca