Myszyniec, dnia 24.01.2023 r.

IN.GP.6733.1.2023                                                                          

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Myszyńca

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.01.2023 r. na wniosek Powiatu Ostrołęckiego, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego Pana Stanisława Kubeł, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  z siedzibą w Myszyńcu”

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 710/2, położonej w obrębie ewid. Myszyniec, gm. Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia sięw drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Otrzymują:

1.          Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,

2.          IN.GP.aa.

Do wiadomości:

1.         Wnioskodawca.