Myszyniec, dn. 31.01.2023 r.

Rada Miejska w Myszyńcu

Sołectwa z terenu Gminy Myszyniec

Zwracam się z wnioskiem do sołectw Gminy Myszyniec o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały zawiera szczegółowe uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przed podjęciem w/w uchwały Rada Miejska zobligowana jest do zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy.

W oparciu o art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opinia sołectwa powinna być wydana w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu. Niewydanie opinii w terminie uważa się za przyjęcie projektu w przedłożonym brzmieniu. Opinie i uwagi można zgłaszać u sołtysów w terminie 5 dni od dnia doręczenia projektu tj. do 06.02.2023 r. (w przypadku zgłoszenia uwag zaistnieje konieczność zwołania Zebrania Wiejskiego w terminie przed upływem 14 dnia od doręczenia projektu).

Projekt uchwały dostępny jest u sołtysów, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (I piętro, pokój nr 17), a także na stronie internetowej  gminy www.myszyniec.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki


Załaczniki: