Myszyniec dn. 24.02.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Myszyniec, 
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
6.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
6.3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
6.4. ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru i łańcuchów władzy Gminy Myszyniec oraz zasad ich używania,
6.5. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
6.6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,
6.7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,
6.8. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Myszyniec,
6.9. udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Archacki