Myszyniec, dn. 28.04.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2022 rok.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Myszyniec porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030,
  4. ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
  5. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Myszyniec,
  6. nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miejscowości Myszyniec Stary,
  7. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia,
  8. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i udostępnienia kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych,
  9. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myszyniec,
  10. wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowej na  czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,
  12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
  13. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Myszyniec.
 9. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/    Sławomir Archacki


Transmisja i nagrania sesji